Apie užburiantį garsą. Pokalbis su režisieriumi Valiumi Stakniu.

Apie užburiantį garsą. Pokalbis su režisieriumi Valiumi Stakniu.

Valius Staknys
Valius Staknys

Berniukų ir jaunuolių choras ,,Ąžuoliukas“ jau įžengęs į šeštą dešimtį. Kaip sekasi vienam pirmųjų choristų  – režisieriui Valiui Stakniui? Apie  muzikos pamokas, apie studijas Vilniuje ir Peterburge, apie lemtingus žmones, apie darbą Lietuvos teatruose Valius Staknys pasakoja kultūrologui Mariui Kraptavičiui.

Berniukų ir jaunuolių choras ,,Ąžuoliukas“ jau įžengęs į šeštą dešimtį. Kaip sekasi vienam pirmųjų choristų  – režisieriui Valiui Stakniui? Apie  muzikos pamokas, apie studijas Vilniuje ir Peterburge, apie lemtingus žmones, apie darbą Lietuvos teatruose Valius Staknys pasakoja kultūrologui Mariui Kraptavičiui.

Valiau, esi Nacionalinio operos ir baleto teatro režisierius, muzikos meno mokeisi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykloje, vėliau studijavai tuometinėje Konservatorijoje (dabar Muzikos, teatro ir kino akademija), paskui studijos Petrapilio, kaip pats visada pabrėžtinai ir pasididžiuodamas vadini, konservatorijoje… O klausiu apie pirmą Tau svarbų garsą – ar iš toli jis sklido?

Visai netoli. Mes gyvenome Jono Basanavičiaus gatvėje, dabartinės Kultūros ministerijos kieme. Artimiausias teatras – Operos ir baleto. Pirmasis, stebuklingas, užburiantis garsas: orkestras, choras, solistai… Tai Antono Rubinšteino opera „Demonas“, kurią pirmą kartą išgirdau būdamas septynerių. To negaliu užmiršti ir niekada neužmiršiu, matyt, pasiimsiu su savimi Anapilin. Žmogus, kuris mus nuvedė į teatrą, buvo maestro Hermanas Perelšteinas. Man, vaikui, didžiausią įspūdį paliko, kai Demonas pasirodo ant fūros, kitaip tariant, paaukštinimo. Maniau, kad tai – vaizdų ir garsų stebuklas. Tai ir buvo mano pirmas išgirstas dieviškos muzikos garsas. Menu ir pirmąsias „Ąžuoliuko“ choro atliekamas dainas: „Oi, močiute mano“ ir Perelšteino diriguojamą Bacho kantatos „Den Tod“ (,,Mirtis“)dalį. Kaip įtaigiai jis tuos kūrinius aiškino! Tai buvo žmogus – teatras, jis sugebėjo taip mus užkrėsti, sužavėti muzika, o aš ką? Mažiukas, tik iš Sibiro grįžęs… Tokie tie pirmieji garsai su Antono Rubinšteino, Johanno Sebastiano Bacho muzika.

Kaip tave surado maestro Perelšteinas?

 Mane į „Ąžuoliuko“ chorą nuvedė draugas Algis Morkūnas. Mes tada gyvenome Basanavičiaus gatvėje, o šefas – Domininkonų gatvėje, labai gražiame triaukščiame name, kurį vainikavo  elnio galvos lipdinys su dideliais ragais, –  kai eisi atkreipk dėmesį, šalia Šv. Dvasios bažnyčios, priešais Dievo gailestingumo bažnyčią. O repeticijų vietos vis keisdavosi, repetuodavome tai Ryšių ministerijos kultūros namuose, tai Mokytojų namuose.

Bet kodėl aš noriu prisiminti Perelšteiną? Jam, jau Anapilin išėjusiam, šiemet sukaktų devyniasdešimt metų. Maestro visada turėjo kažkokią ypatingą nuojautą; kai man reikėjo pirmąjį kartą padainuoti ,,lia-lia-lia“, kartu su Maestro manęs turėjo klausytis ir pasakyti savo nuomonę Povilas Gylys ir Alius Rutenbergas – visi pasakė, kad aš tinku ir esu priimtas į „Ąžuoliuką“. Buvau toks laimingas, kad mano ausyse iki šiol skamba garsas – Perelšteino paskambinta melodija. Ką jis išdarinėdavo per repeticijas, kaip jis išgaudavo berniukų balsų sintagmą! Kaip skambėjo jo diriguojamas choras, tokiais dieviškais balsais! Dėl to jį ir vadinu  žmogumi skambančiu teatru, dar vienas žmogus teatras „Ąžiuoliuke“ buvo dirigentas maestro Jonas Aleksa, įstrigęs visam gyvenimui su Johano Haydno ‚, Metų laikų“ dirigavimu.

Svarbus tavo gyvenimo etapas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla. Kaip į ją patekai, kaip sekėsi ten mokytis?

Į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklą mane iš Salomėjos Nėries mokyklos, kur aš mokiausi, pervedė kitas chorvedys tokia gražia pavarde – Vanagas. Jis ketvirtoje klasėje, mokslo metų viduryje, nuvedė mane į Čiurlionio mokyklą, ten vyko perklausa ir kovo mėnesį aš pradėjau mokytis. Antanas Jozėnas tada priėmimo komisijai vadovavo, komisija nedvejojo, kad aš tinku. Visų pirma menu nuostabius savo mokytojus, kurie įdiegė man lietuvybę. Mokiausi pas Laimą Akstinaitę, Danutę Jedzinskienę, istorijos mokė Juozas Budėnas, kurio kabinete ant sienos kabėjo didelė Mateikos Žalgirio mūšio reprodukcija. Įsivaizduoji, tais laikais, penktoje klasėje, tau mokytoja atneša laikraštėlį „Romuva“, kokia turėjo būti pedagogų drąsa? Kokia nuostabi buvo fortepijono mokytoja Lidija Dorfman. Kaip ji mane mokė, vis tas mano trečias pirštas būdavo ne taip. O kaip įdomiai mus mokė Konradas Kaveckas – mano chorvedybos mokytojas. Jis tada vadovavo choriniam dirigavimui – kiekvieną pamoką reikalavo atnešti ,,aukselį“ – atmintinai išmoktą naują kūrinį!. Mokytoja Elena Dirsienė mokė mane dainuoti. Tai iš tikrųjų buvo meno mokykla. Ir koks nuostabus buvo direktorius Dainius Trinkūnas – tikras menininkas, vadovas, vis kartodavęs, kad mmeno mmokyklos mmokiniai mmažai mmokosi… Jo mikčiojimas mums buvo toks gražus ir dainingas.

 O Vilniaus konservatorija ?

Jaunystės studentavimo tarpsnis – bene pats spalvingiausias. Tuometinio prospekto rūmuose Nr. 42 vėl skambėjo garsas, ne tik auditorijose, bet ir koridoriuose. Dėstytojas Jonas Motiekaitis tvirtino, kad pakaktų bendravimo ir buvimo toje erdvėje – ir tu jau beveik profesorius. Niekada neužmiršiu Klemenso Griauzdės ,,dramatiškos“ egzaminų eigos… Balio Dvariono dirigavimo mums, Adeodato Tauragio (kirvio) susodinimo didžiojoje salėje kvadratiniu- lizdiniu būdu idant nenusirašytume, Juliaus Špigelglazo muzikinės erudicijos pokštavimų, kai vien už drąsą eiti egzaminuotis pirmam – gauni ,,5“(tai buvo gal tik vieną kartą). Tuometinėje konservatorijoje (tilpome vienuose rūmuose) tvyrojo nuoširdžiai šilta profesūros ir studentų bendravimo aura. O aš vis laukdavau antradienių ir penktadienių, nes nuo aštuonių ryto su Zofija Naujalyte – Didenkiene, Paryžiaus konservatorijoje baigusia fortepijono mokslus, grodavome keturiomis rankomis. Skambėjo impresionistiniai garsai – Francis Poulenc ir daug kitų jo amžininkų…

Žvigterkime į Tavo gražiai vadinamą Petrapilį -Tavo jaunystės ir studijų antrąjį  miestą. Tai tark keletą žodžių, kokios tos patirtys tuometiniame Leningrade, Rimskio – Korsakovo konservatorijoje?

 Hermanas Perelšteinas atvirai man pasakė: tu nevažiuok į Maskvą. Ir aš jo paklausiau, nuvykau į Petrapilį, pakankamai lengvai ten įstojau į konservatoriją. Dainius Trinkūnas, tuometinis kultūros ministras man padėjo – baigęs konservatoriją Vilniuje neprivalėjau atidirbti trijų metų. Dabar už studijas niekas neatidirba Lietuvai, o tada reikėjo… Aš taip norėjau dar toliau studijuoti, o mano mylimas mokytojas Perelšteinas skatino: ,,Imk, imk, iš Peterburgo tu tiek pasisemsi“. Petrapilis yra nepakartojamas, europietiškasis meno miestas. Ten aš išgyvenau šešerius metus.

Papasakok apie savo profesūrą, žmones, kurie tave supo.

Nedaug miestų Rusijoje, kurie tokie saviti… Petrapilis savitas ne dėl to, kad daug kanalų, ne dėl to, kad yra pūvantis. Milijonai dalykų yra prirašyta apie tą miestą. O, kas yra miestas? Tai – žmonės, architektūra, muzika, dailė, istorija, literatūra. Toje terpėje, tarp tų kanalų, europietiškosios architektūros žmonės tampa kažkokie kitokie… Pabandysiu išvardinti savo mylimus dėstytojus: Emilis Pasynkovas, Isakas Glikmanas, Michailas Belikas, Romanas Tichomirovas, Margarita Sluckaja ir kt.

Gal paminėk, kas ką tau dėstė?

Jie visi praktiškai mokė, kaip nereikia mokėti. Jie visada drumstė vandenį. Tu turi pats suvokti, kad muzikinė dramaturgija yra pats svarbiausias ir sudėtingas dalykas, o dabar jos visai nebereikia, nes dabar spektaklius stato žmonės… ech.

Labai stiprus, nepakartojamas buvo operos režisierius Borisas Pakrovskis. Jis dirbo Maskvoje, bet aš lankiau visas repeticijas, jis tada statė „Borisą Godunovą“, jo išprotėjimo sceną, aš išeidavau iš repeticijų devyniasdešimt devynis kartus labiau išprotėjęs nei Godunovas arba visus tris paėmus …

Baigęs studijas Petrapilyje, grįžai į Lietuvą, į Kauno muzikinį teatrą. Kaip sutiko tave Kaunas, kuo ypatingas tas Tavo kūrybos laikotarpis?

 Kauno muzikiniame teatre aš sukūriau dvyliką spektaklių. Jie buvo labai ilgaamžiai. „Linksmoji našlė“‚ „Piršlės išdaigos“, „Kaimo garbė“ – pastarasis buvo rodomas penkiasdešimt keturis kartus. Į teatrą ateidavo klierikai iš Kunigų seminarijos, pasiimdavo klavyrus ir klausydavo. Buvau sumąstęs, kad „Kaimo garbėje“ man būtini trys chorai. Ir opera suskambėjo. Į muzikinį teatrą žmonės tada eidavo klausytis Pietro Mascagni muzikos, būdavo pilna salė.

Artistai dažnai sako:  mano režisierius, mano dirigentas. O kas tau yra artistas? 

 Sudėtingas klausimas, gal kiek kompromituojantis. Man buvo labai gražu dirbti su Stase Repečkaite, su Eleonora Kliučiūte, su Vytautu Blažiu, su Aloyzu Domeika. Danutė Dirginčiūtė, kartais šiaušė plaukus, bet buvo tikra operetės primadona, man ten buvo labai gera dirbti.  O Kazimieras Mikalauskas? Kai aš atėjau į teatrą, jam buvo jau per septyniasdešimt metų, o jis vis man, tada visai jaunam, krepdamasis sakydavo ,,maestro“. Kaunas buvo išlaikęs, man atrodo ir iki šiai dienai, tokio jaukaus teatro, ne fabriko, o būtent teatro gyvenimo būdą.

Iš tų dvylikos spektaklių, kuris yra tas pats pats, arba, kitaip tariant, kūrybinis Tavo džiaugsmas?

Gal Aleksandro Kolkerio miuziklas „Romanas vasarvietėj“?

Su kuo tu jį kūrei, kas spektaklio bendraautoriai? 

Stanislava Rapalienė dainavo nepakartojamą Serafimą. Buvau įmestas į tokį muzikinį žanrą, kur aš buvau beveik nuogas. Su penkiais žmonėm, tada teatrą buvo uždarę kaip ir tokiam remontui, turėjau pastatyti tokį mobilų spektaklį, su kuriuo galėtume gastroliuoti po visą Lietuvą. Scenografiją sukūrė Eugenijus Guščenka, choreografas buvo Nikolajus Margolinas, Bukarešto operetės vyriausias baletmeisteris.

Kur gastroliavote? 

Rodėm Šiauliuose, Utenoje, Palangoje, Klaipėdoje, Gargžduose… Nebuvom ten, kur nemoka lietuviškai. Spektaklis išvaidintas šimtą penkiasdešimt kartų. Galiu pasigirti, kad aš pats skambinau fortepijono partiją ir su dideliu entuziazmu. Buvom atvežę ir į Vilnių – du ar tris kartus vaidinom Velka Pohulianka teatre (Senajame Operos teatre, Basanavičiaus gatvėje).

Nacionaliniame Operos ir baleto teatre Tu dirbi devyniolika sezonų.  Papasakok apie šį teatrą. Kuo jis ypatingas? 

Teatras visų pirma yra jo vadovai ir kas Tu pats esi. O esi ne netašytas, kaip koks gintaro gabalas, bet turi savo išsilavinimą, supratimą, kas yra teatras. Sudėtinga situacija šiaip jau yra… Kai pasikeitė visa pastatyminė politika, atvažiuoja iš kažkur, kažką pastato, dažnai abejotinos meninės vertės…

NOBT tavo pastatytas Piotro Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“, pakalbėkime apie tai.

Sumanymas buvo padaryti visišką atitikmenį Čaikovskio operos, man buvo sudarytos galimybės tai atlikti su maestro Virgilijumi Noreika,  dirigentu Vytautu Viržoniu ir Operos studijos vokalistais teatro kamerinėje salėje. Mano įsitikinimu, spektaklis buvo vykęs. Kai perkėlėm į didžiąją sceną, be kažkokių detalių jau buvo sudėtingiau.

Paminėk žmones, kurie su tavimi dirbo.

Giedrė Riškutė buvo scenografijos ir kostiumų dailininkė, Jūratė Sodytė – choreografė, kuri labai gražiai dirbo, norėjome sukurti dvasingą, laikmečio dvasią atspindintį spektaklį.

Vis dėlto, „Eugenjus Oneginas“ –  sėkmė ar nesėkmė?

Mano sėkmė, o gal laimė kitur. Kai aš atsisėdu Kernavėje ant antro laiptelio Riomerio koplyčios arba žiūriu pro savo kambario langą į bažnyčios bokštą, klausau arba Gustavo Mahlerio, arba Antono Brucknerio, o geriausia man klausyti Piotro Čaikovskio Penktosios simfonijos. Nors ir labai skirtingi kūriniai, bet jie skamba ir tai ne pirmas, tai amžinas garsas.

Ačiū už nuoširdų pokalbį.

Marius Kraptavičius

Valius Staknys po tundros – taigos klajonių (1953 m.)
Valius Staknys po tundros – taigos klajonių (1953 m.)
Valius Staknys su moterų choru ,,Aidas” (1960 m.)
Valius Staknys su moterų choru ,,Aidas” (1960 m.)
Mes - ,,Ąžuoliukai” su Hermanu Perelšteinu, chormeistere Žiginta Zavackyte, Maskvos konservatorijos rektoriumi Aleksandru Svešnikovu, dirigentu Jonu Aleksa
Mes – ,,Ąžuoliukai” su Hermanu Perelšteinu, chormeistere Žiginta Zavackyte, Maskvos konservatorijos rektoriumi Aleksandru Svešnikovu, dirigentu Jonu Aleksa
Įtaigiausias šefas – mokytojas, gyvenime sutiktas – profesorius Hermanas Perelšteinas. (Algio Rakausko nuotrauka, 1992 m.)
Įtaigiausias šefas – mokytojas, gyvenime sutiktas – profesorius Hermanas Perelšteinas. (Algio Rakausko nuotrauka, 1992 m.)
Po spektaklio Kauno muzikiniame teatre. Valius Staknys, Danutė Dirginčiūtė ir Mykolas Rekys  (1983m.)
Po spektaklio Kauno muzikiniame teatre. Valius Staknys, Danutė Dirginčiūtė ir Mykolas Rekys (1983m.)
Scena iš Valiaus Staknio režisuotos operos ,,Eugenijus Oneginas” (Michailo Raškovskio nuotrauka, 2006 m.)
Scena iš Valiaus Staknio režisuotos operos ,,Eugenijus Oneginas” (Michailo Raškovskio nuotrauka, 2006 m.)

 O taip norėjosi diriguoti… (Michailo Raškovskio nuotrauka, 2003 m.)      Valius Staknys su moterų choru ,,Aidas” (1960 m.)         Valius Staknys po tundros – taigos klajonių (1953 m.)

O taip norėjosi diriguoti… (Michailo Raškovskio nuotrauka, 2003 m.)

 

 

Apie gulbės jaudulį. Pokalbis su prima balerina Olga Konošenko.

Apie gulbės jaudulį. Pokalbis su prima balerina Olga Konošenko.

"Gamzati"
“Gamzati”

Olga Konošenko šoka pagrindines partijas Nacionaliniame  operos ir baleto teatre. Apie vaikystę ir jaunystę,  apie mokymosi ir studijų metus, apie vaidmenis ir apie šeimą Olga pasakoja šokio istorikui, kultūrologui Mariui Kraptavičiui.

Prisiminkime, Olga, Jūsų vaikystę. Žinau, kad ir mama buvo balerina. Taigi, ką pirmiausia menate?

Aišku, pirmiausia esu dėkinga savo mamai, kad ji parodė man kelią į teatrą. Mano mama Jelena Saskova –  Konošenko. Taip lėmė likimas, kad ji, baigusi Maskvos choreografijos mokyklą, atvyko šokti į Vilnių, ką tik pastatytą, naują Operos ir baleto teatrą.

Po kelerių metų gimiau ir aš. Drąsiai galiu sakyti, kad esu šio teatro vaikas –  kiek save menu, tiek ir teatrą. Jau nuo trejų metukų stebėjau spektaklius, kuriuose ir mama, ir jos kolegės šoko. Pažįstu kelias baleto kartas, menu Leokadiją Aškelovičiūtę, Neli Berediną, Loretą Bartusevičiūtę. Visas balerinas mačiau ne tik iš žiūrovų salės, bet ir iš užkulisų.

Mama kartais pykdavo, kad nesilaikau vaikams reikiamo režimo ir vakarais,  įsikibusi į jos sijoną, prašau, kad vestųsi į teatrą.

Labai gražiai  minite savo mamą, papasakokit apie ją.

Mama gimė ir augo Pamaskvėje, du šimtai kilometrų nuo Masvos.  Mama lankė baleto būrelį – ją pastebėjo, ir mano močiutei pasiūlė atiduoti į baleto mokyklą.

Labai tikslus žodis, ne leisti mokytis, o – atiduoti.

Taip, pasakojo, kad ir močiutė ilgai dvejojo, bet ryžosi. Mamos vaikystė prabėgo Maskvos baleto mokykloje, kurioje labai griežta tvarka, drausmė. Dabar tik filmuose galime pamatyti, kaip ten dresiruodavo vaikus.

Kaip Jelena Saskova pateko į Vilnių, į Operos ir baleto teatrą?

Mama pasakojo, kad mokėsi vienoje klasėje su Alla Michalčenko, kuri tapo Didžiojo teatro prima. O daugeliui jos klasės mergaičių buvo pasiūlyta likti stažuotojomis, nes nebuvo laisvų etatų, arba šokti kituose Sovietų sąjungos teatruose. Taip mama pasirinko Lietuvą ir atvažiavo į Vilnių. Iš tos klasės atvyko daug balerinų: Neli Beredina, Olga Fedosova, Natalija Fedotova, Liudmila Lebedeva. Vienos siekė  karjeros, kitos sukūrė šeimas, daugiau dėmėsio skyrė šeimai, vaikams.

Papasakokite apie tėvelį.

Mano tėtis Igoris Konošenko gimė Vilniuje. Tėčio mama, mano močiutė, gyveno Peterburge, tuometiniame Leningrade, bet per karą, užėjus blokadai, pasitraukė į Vokietiją ir ten liko iki karo pabaigos, kol neužėjo rusai. Vokietijoje dirbo aukle, tad pateko į savotiškas pinkles. Grėsė kalėjimas ar dar baisiau, tad miškais, pėsčiomis pasiekė Lietuvą.

Ar tėvelis irgi teatro žmogus?

 Mano tėvelis nieko bendro su teatru neturėjo. Tiesiog du jauni, gražūs žmonės sutiko vienas kitą, pamilo ir… radausi aš.

Ar menate patį pirmąjį matytą baletą?

Kiek menu save, tiek ir baletą. Kuris ir koks tai buvo baletas, tikrai neatsimenu. Žinau, kad mamos nuolat prašydavau, kad parneštų baleto batelius puantus, užsivilkdavau kokį sijonėlį ir šokdavau, šokdavau. Aišku, tie mamos puantai būdavo man per dideli, tai į galus ko nors prikišdavau.

Ar lankėte šokių būrelį?

Šokių būrelio  ne, bet būdama šešerių lankiau meninę gimnastiką. Vėliau tėveliai nuvedė į Balio Dvariono muzikos mokyklą, mokiausi fortepiono klasėje.

Kaip įstojote į Čiurlionio meno mokyklą?

Pavėluotai. Mama, žinodama koks tai sunkus darbas, delsė, matyt, gailėjo mano laisvos vaikystės. O jos kolegė savo dukrą nuvedė ir klausinėjo: kodėl mano mama delsia? Tik po trijų mėnesių ryžosi. Mokslas buvo prasidėjęs, klasė surinkta labai didelė, bet patikrino mano fizinius duomenis ir vis dėlto priėmė. Ir tikrai pirmieji metai  – labai sunkūs, būta daug ašarų. Tuomet maniau, kad balerina tampi iš karto: įstojai į baleto mokyklą, aprengia gražia suknele, karūnėlė ant galvos ir –  į sceną. Tikrovė  kitokia, tavęs laukia įtemptas, nuolatinis darbas: korpuso pastatymas, pratimai ant grindų, viskas turi būti tikslu, preciziška. Tai trunka valandų valandas. Kartais atrodydavo, kam man to reikia…

Kas pirmieji mokytojai ir kankintojai?

Pirmoji mano mokytoja Irena Požerienė. Antroji mokytoja – Jolanta Vimerytė. Abiem savo mokytojoms labai dėkinga. Kad aš teatre, kad šoku…

Priimta į teatrą iš karto gavote solo vaidmenis ar teko ir kordebalete pašokti?

Šokau ir kordebaleto gretose. Niekada nesakysiu: blogai, kad manęs iš karto nepastebėjo. Tai savotiškas auklėjimo procesas – kyla noras tobulėti, siekti karjeros.  Pirmąjį solinį vaidmenį sušokau gana greitai, jau pirmojo sezono pabaigoje  -Aleksandro Glazunovo „Raimondoje“ su Nerijumi Juška.

Kitų vaidmenų turbūt nereikėjo ilgai laukti?

Kitas mano vaidmuo Eduardo Balsio balete „Eglė žalčių karalienė“. Šokau Eglę, šį vaidmenį man perleido Loreta Bartusevičiūtė. Tai Egidijaus Domeikos pastatymas ir tikrai labai artimas man vaidmuo.

 Buvote tokia jauna…

Taip, šokau teatre tik antrą sezoną. Loreta Bartusevičiūtė šiuo spektakliu atsisveikino su scena. Aš šokau pirmus du veiksmus, o Loreta trečią – patį dramatiškiausią. Tas spektaklis liko giliai širdyje. Tokio jaudinančio momento daugiau niekada nepatyriau.

O paskui kokie vaidmenys?

Kitas  – Piotro Čaikovskio „Spragtuke“, tai toks su vaikystės prisiminimais susijęs vaidmuo: Kalėdos, svajonės,  balta baletinė klasika. „Spragtuke“ šokau su Nerijumi Juška, jis buvo mano partneris. Šokau pas de trua „Gulbių ežere“, Alyvų fėją „Miegančiojoje gražuolėje“.

Šokote ne tik pas de trua „Gulbių ežere“, bet ir Odetą Odilę.

Taip. Tuo metu kaip tik atvažiavo Svetlana Masaniova (buvusi Lietuvos operos ir baleto solistė) ir su manimi ruošė šį vaidmenį.

Na ir koks tas Gulbės vaidmuo?

Labai sunkus. Išdrįsiu pasakyti, kad dar buvau per jauna tam vaidmeniui. Man buvo sunku susitvarkyti ne tiek techniškai, kiek atlaikyti vidinę nervinę įtampą.

Tebešokate „Gulbių ežerą“. Ar jaudulys išlieka?

Buvo didžiulė pertrauka, gal kokius penkerius metus. Dabar retai šokamas „Gulbių ežeras“, o teatre repertuaras labai didelis. Yra spektaklių, kur nėra antros šokėjų sudėties, tenka man vienai juos šokti. Dabar, žinoma, daug ramiau žiūriu į ši sudėtingą vaidmenį: kitaip mąstai, kitaip matai patį spektaklį. Daug ką duoda patirtis. Bet jaudulys lieka. Pirmą kartą kai išėjau šokti, gal šiokį tokį ir šoką apturėjau. Prisimenu, pirmas Gulbės išėjimas ir aš matau baisiai didelę sceną, ji tarsi mane suvalgo visą. Žinau, kad man reikia praeiti, ir aš einu, o scena be galo be krašto, atrodo nebeturiu jėgų…

Kelintais metais įvyko tas debiutas?

Du tūkstančiai antrais. Buvau neseniai mokyklą baigusi. Dabar viskas kitaip, dabar tu valdai sceną.

Kiek žinau, tais pačiais metais dalyvavote ir konkurse Permėje. Baleto mokykla tame mieste garsi ir tuo, kad Leningrado blokados metais ten evakuavo A. Vaganovos  baleto mokykla. Ten karo metais dėstė ir pati Agrippina Vaganova, tuo metu mokėsi ir mūsų garsi balerina Genovaitė Sabaliauskaitė.

Konkursas vadinasi „Arabesk 2002“ , žiuri narė buvo Jekaterina Maksimova. Į  konkursą važiavau su Aurimu Paulausku. Šiam konkursui mus ruošė Svetlana Masaniova. Gaila, kad ji su mumis nevyko, labai pasigedome jos palaikymo. Buvome abu labai jauni, teko susikaupti, pergalėti jaudulį.

Ką šokote?

Šokome pas de deux iš „ Spragtuko“, „ Gulbių ežero“ ir „Venecijos karnavalo“.

Nuvažiavau į konkursą sirgdama, gal netinkamai išdėstėme savo konkursinį repertuarą, turbūt reikėjo pradėti nuo sunkiausios partijos, nuo „Gulbių ežero“ pas de deux. Bet vis tiek buvo labai įdomu: lankėmės baleto mokykloje, matėme ir kelis baleto spektaklius teatre. Jaunimui siūlyčiau nebijoti, dalyvauti konkursuose, tai labai gera praktika.

Bet buvote apdovanota diplomu?

Taip, gavau diplomą už muzikalumą.

Esate laimėjusi  ir „Operos švyturį“,  „Auksinį scenos kryžių“. Už kokius vaidmenis?

Tais pačiais, 2002 metais gavau „ Baleto vilties“ apdovanojimą už Alyvų fėją „Miegančiojoje gražuolėje“.  2008 – ais jau buvau parengusi daugiau vaidmenų, šokau ir Baleriną „Raudonojoje Žizel“, ir Gamzati „Bajaderėje“,  ir buvau paskelbta  „Metų baleto soliste“ . Tais pačiais metais gavau  „Auksinį scenos kryžių“.  2010 metais už Olimpijos vaidmenį „Kopelijoje“ vėl buvau įvertinta „Metų baleto soliste“.

Ką Jums reiškia apdovanojimai?

Įvertinimas, manau, kiekvienam menininkui yra labai svarbu, tai ne tik mano, tai visų mano kolegų, visos trupės įvertinimas, juo dalinuosi su visais.

 Jūs –  daugiau klasikinio amplua šokėja. Esu įžvelgęs jūsų vaidmenyse akademišką, sakyčiau precizišką šokio techniką, kitaip tariant –  nepriekaištingą klasikinę mokyklą. Bet Jūsų repertuare būta ir šiuolaikinių, neoklasikinių baletų, tai ir Mindaugo Urbaičio „Acid City“, ir Carlo Orfo „Carmina Burana“

Aš mėgstu tokius baletus, man jie patinka. Tu gali truputėlį kitaip leisti sau šokti, nesilaikyti griežtų klasikinio šokio rėmų, daugiau dirbti korpusu, kitaip perteikti vaidmenį, skirtingai nei klasikoje, kur būtina švara, tikslumas. Visi „žino“ kaip sušokti variaciją „Miegančiojoje gražuolėje“ ar „Gullbių ežere“.O šiuolaikiniame balete  – laisviau . Gaila, kad man mažai teko šokti „Acid City“ spektakliuose, tik kelis kartus.

Šis  spektaklį greitai ,, išėmė“  iš repertuaro, o ir paskutiniais metais rodydavo po kartą ar du per sezoną. O gaila. Jaunimui jis labai patiko.

Artistams irgi labai patiko šis spektaklis. Muzika gera ir Pastoro choreografija įdomi. Šiandien ir „Kopelija“  – šiuolaikinė, ją labai miela šokti.

Priminkime skaitytojui, kad naują libretą šiam Leo Delibes baletui, remdamasis Hoffmano pasaka „Smėlio žmogus“, sukūrė Michailas Chemiakinas, taip pat dekoracijas ir kostiumus, o choreografiją – baletmeisteris Kirillas Simonovas.

Šio baleto, nors jis ir šiuolaikiškas, be klasikinės mokyklos, žinoma, nesušoksi. Čia aš šoku Olimpiją.

O tradicinę, senąją „Kopeliją“ taip pat esate šokusi?

Taip. Tai buvo Vytauto Brazdylio pastatymas. Pagrindinių vaidmenų nešokau, šokau kordebalete, ką tik baigusi mokyklą. Kaip tik savo mamos vietoje. Taip nutiko,  kad aš atėjau iš mokyklos, o mama – atsisveikino su teatru. Atsistojau į jos vietą, net su jos kostiumu šokau.

Dalyvaujate ir vaikiškuose spektakliuose, minėjote „Pelenę“, bet šokate ir Magnoliją Kareno Chačaturiano „Čipoline“.

Ir sename „Čipoline“ šokau. Aš ir Neli Beliakaitė, ką tik abi baigusios mokyklą. Ir visai neseniai pažiūrėjau tuometinį įrašą, keista, gal net truputėli juokinga. Prisimenu, kaip buvo sunku susitvarkyti su techniškais judesiais, suvaldyti savo kūną. Dabar atrodo viskas daug paprasčiau. Šių spektaklių choreografija išliko ta pati, tik sujungė veiksmus, iš trijų  liko du.

Kuris vaidmuo pats reikšmingiausias Jūsų karjeroje?

Šokdama aš patiriu didžiulį malonumą. Negalėčiau išskirti kokio nors vieno vaidmens. Visi jie skirtingi, bet visi man labai brangūs. Man labai gera šokti. Ar tai būtų Alyvų fėja „Miegančiojoje gražuolėje“, ar ta pati Olimpija „Kopelijoje“.

O Venera „Valpurgijos naktyje“?

Oi, labai geras vaidmuo buvo, gaila, kad nebėra Gounod „Fausto“.

Ar ilgitės vaidmenų, kurie nueina, ar lieka nostalgija?

Taip. Gaila „Raimondos“, neturiu net įrašo, kažkaip nespėjo nufilmuoti, gaila ir „Valpurgijos naktų“. Lauki, būdavo to išėjimo, o išeini šokti pusę dešimtos. Ir sudėtingas tas pas de deux. Bet vis tiek miela. Puikūs repertuare buvo vienaveiksmiai baletai „Carmina Burana“, ypač „Kontrastai“. Toks neoklasikinis baletas, kiek Balanchiną primena. Gal mūsų publika nelabai mėgsta tokius spektaklius? Jie neužsilaiko.

Bet  pasaulyje trumpi baletai populiarūs. Šiandien žiūrovai mažai turi laiko.

Taip. Bet mūsų publikai gal priimtinesni tradiciniai baleto pastatymai. Turime kuo didžiuotis – mūsų teatre yra pasaulinė baleto klasika:  „Miegančioji gražuolė“, „Bajaderė“, „Gulbių ežeras“, o šalia šiuolaikiniai baletai  – „Kopelija“ ir… reikėtų dar.

Jus supa ne tik teatras, bet… Juk esate laukiama  namuose. Papasakokite apie savo šeimą.

Mano vyras Arnoldas ir aš auginame dukrelę Amelę. Esu dėkinga savo mamai, kuri labai padėjo ir padeda, nes supranta, ką reiškia dirbti teatre. Su baletu dar neskubame, lankome gimnastiką ir stebime kaip seksis, mokomės skambinti fortepijonu.

Mano vyras ne iš teatro, iš verslo pasaulio. Tačiau suprantame vienas kitą: aš daug dirbu, jis daug dirba – esame darboholikai. Pagimdžiusi greitai grįžau į teatrą, po metų. Negalėjau ilgiau tverti. Supratau, jei neišeisiu į sceną dabar, tai neišeisiu niekada. Klausiau mamos: „Kaip darom?“ Atsakė: „Padėsiu“. Tai visur ir gelbsti.

Jums padeda auginti Amelę mama, turbūt ir jai mažąją Olgą padėjo auginti močiutė. Papasakokite apie ją.

Mano močiutė, tėvelio mama –  Irina Konošenko. Mama pasakojo: kai tėvelis ją atvedė į namus supažindinti ir pasakė, kad „Jelena balerina ir ji gyvens su mumis“, močiutė atsakė: „Nebus čia jokių balerinų“.

Mama liko balerina – ir teatre šoko, ir kartu gyveno. Kai gimiau, tai močiutė net išėjo iš darbo ir padėjo mane auginti. Buvome labai artimos, kurį laiką aš ir gyvenau su močiute, ji visur mane lydėdavo –  į mokyklą, į muziką, į gimnastiką. Esu jai labai dėkinga.

Ar pati jaučiate, kad tapusi mama  sugrįžote į teatrą kitokia? Kitaip traktuojate net ir senus savo vaidmenis, juose atsirado moteriško švelnumo, jie tapo techniškai stabilesni. Ar tai profesinė branda?

Daug kas apie tai kalbėjo. Man atrodo, kad daug procesų mano gyvenime vyksta lėtai, viskas po truputį. Ne iš karto lydėjo vien tik sėkmė. Tai ką dabar pasiekiau, atėjo per nuolatinį darbą, per užsispyrimą, dažnai kartoju sau: turiu padaryti.

 Baleto artisto karjera, jo gyvenimas scenoje žiauriai trumpas. Negąsdina, nekyla klausimų:  kas paskui?

Žinoma, nuolat apie tai galvoju. Labai norėčiau likti dirbti teatre. Matau, kaip artistams sunku atsisveikinti su scena. O išeina jauni žmonės, trisdešimt aštuonerių, keturiasdešimties… nedaug ir man liko, keli metai… Baigiau mokslus Muzikos ir teatro akademijoje, esu magistrė. Dar tęsiu studijas Edukologijos universitete. Pasirodo, su mūsų diplomais atsiranda trukdžių dirbti pedagoginį darbą. Tai su kolegėmis nusprendėme pagilinti savo žinias, studijuojame mokyklinę pedagogiką ir psichologiją.

Pakalbėkime apie naujus Jūsų vaidmenis. Žinau, kad kuriate ne tik Barboros vaidmenį Andželikos Cholinos pastatyme „Barbora Radvilaitė“, šoksite ir Naujametinėje premijeroje „Žydrasis Dunojus“. Kaip sekasi?

Naujametinis spektaklis bus lengvas ir gražus. Puiki Štrauso muzika, manau, kad žiūrovams suteiks džiaugsmo. Šoku čia Frančeską, pagrindinį vaidmenį, Aną šoks Miki Hamanaka. Baleto siužetas panašus į senojo pastatymo. Tik režisūriniai sprendimai kitom spalvom pagražins spektaklį, skambės ta pati nuotaikinga muzika.

Jūs nemažai gastroliavote. Kuo skiriasi kitų kraštų žiūrovas, scena, erdvė, nuotaikos?Kaip jaučiatės svetur?

Kitaip nei namuose.  Teatras daug gastroliuoja. Pradedant JAV, Japonija, baigiant Europos šalimis.  Man dar teko su Maestro Rostropovičiumi balete „Romeo ir Džiuljeta“ šokti – buvo įdomus turne. Dabar į paskutines gastroles vežėm „Bajaderę“. Labai šiltai priėmė publika, nesitikėjau, kad taip vertins klasiką. Mums ne tik plojo, bet ir kojom trypė. Ką reiškia pietietiškas temperamentas! Mes prie tokių aistrų nepratę, mūsų žiūrovai daug santūresni.

Sėkmingai klostosi Jūsų karjera. Kas tai lemia: darbas, talentas ar sėkmė?

Viskas įvyko dirbant. Aišku, ir fizinius duomenis turiu. Bet ne vien duomenys lemia. Balete nieko nepaslėpsi – kyšiai ar pažintys nepadeda.  Žiūrovas viską mato. Ką šiandien pasiekiau, tai per meilę baletui. Man svarbu, kad teatre galėjau  lygiuotis: šoko puikios solistės. Visų pirma Eglė Špokaitė, kurios vaidmenis dubliavau. Labai atidžiai ją  stebėdavau, bandžiau kai ką pritaikyti sau. Kartu repetuodama, atskleisdavau sau  šokio paslaptis, vaidmens niuansus.

Ką Jums reiškia muzika,  orkestras, dirigentas?

Jei spektaklis vyksta pagal fonogramą, negroja gyvai orkestras, jaučiuosi nejaukiai. Mūsų teatro repertuare yra toks baletas „Rusiškas Hamletas“.  Gyva muzika visai kas kita. Su dirigentu derini muzikos niuansus, tempą. Kartais pasigendi dirigento dėmesio šokėjui. Baleto kūrinys specifinis. Labai dėmesingi, visada rasdavo laiko šokėjui a.a. dirigentai Jonas Aleksa, Vytautas Viržonis. Tas orkestro ir šokėjo susikalbėjimas yra labai svarbus – vienam kitą išgirsti. Spektaklio metu negali sakyti: „palaukit, aš nespėju“. Kad susikalbėtų dirigentas ir šokėjas, abiem reikia mokėti kalbą, dirigentui – šokio, šokėjui –  skaityti muzikos partitūrą.

Baletmeisterių sutikote ne vieną, kuris Jums artimiausias savo kūrybiniais ieškojimais, šokio leksika?

Įdomus man buvo Krzysztofas Pastoras, deja, nedaug su juo teko dirbti. Artimas  Kirilas Simonovas. Labai impulsyvus, temperamentingas. Įdomu buvo dirbti statant „Kopeliją“. Repeticijos fiziškai sunkiai pakeliamos, sudėtinga, neįprasta šokio leksika. Kartais repeticijas pertraukdavo emociniai protrūkiai… Nors spektaklis sudėtingas, bet man artimas. Pastatymas labai sunkus, po spektaklio sakai: „ Och, jau sušokau“!

Ar pati bandote kurti? Žinau, kad studijuodama Muzikos, teatro ir kino akademijoje, turėjote ir šokio kompozicijos discipliną, kaip sekėsi?

Vyko mano baigiamasis magistro egzaminas akademijoje, su kompozitore Rūta Vitkauskaite kūrėme muzikinį choreografinį projektą „Linija“.Tai valandos trukmės mono spektaklis, pati ir šokau. Dabar šį projektą tęsiu ir vystau, pakviečiau šokti Aurelijų Daraškevičių. Naudojame gana sudėtingą muziką, dvidešimto amžiaus kompozitorių Gyorgy Ligeti, Samuelio Barberio kūrinius. Tai ne visai baletui priimtina muzika. Prisipažinsiu, man tokie eksperimentai labai patinka.

Jei kirba toks noras, gal ir ateityje kursite choreografiją? Jau antrą kartą kartu su kolegomis sėkmingai pasirodėte įdomiame projekte ,,Impulsai“ – jaunų choreografų bandymuose.

Gal. Turiu tokių svajonių, ne tik pačiai šokti, bet ir kurti įvairius projektus ir juos įgyvendinti.

Kalbėjosi Marius Kraptavičius

"Ana Karenina"
“Ana Karenina”
"Žizel"
“Žizel”
"Silfidė"
“Silfidė”
"Emilija"
“Emilija”

Konkurso dėka veriasi vartai

Konkurso dėka veriasi vartai

Aldona Augustaitienė

Jaunųjų filologų konkursas – nei senas, nei jaunas. 2014 metais kūrybingi  gimnazistai, besidomintys  literatūra, kalba, tautosaka susirinko tik… keturiasdešimt šeštąjį kartą. Neįkainuojama patirtimi tuos konkursus vadina jų ilgametė organizatorė –  Nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė  Aldona Augustaitienė  

Aldona Augustaitienė
Aldona Augustaitienė

Apie jaunųjų filologų konkurso ištakas pasakoju remdamasi  ne tik savo patirtimi, bet ir jų iniciatoriaus,  tuometinio Švietimo ministerijos inspektoriaus Vytauto Jakelaičio prisiminimais. Pasak inspektoriaus, pirmoji Respublikinė  jaunųjų literatų kūrybos apžiūra vyko 1965 metais Vilniuje. Dalyvavo mokiniai literatai ir raiškiojo žodžio mylėtojai.

Tų pirmųjų konkursų rengėjų, vertintojų, galinčių  pasidalinti prisiminimais, deja, yra nedaug. Trisdešimt dvejus metus dalyvavęs vertinimo komisijos darbe ir septyniolika sykių  buvęs jos pirmininku rašytojas Algimantas Zurba rašė: Konkurso dėka vėrėsi vartai talentingam kūrybiniam jaunimui – laureatų vardai nuskambėdavo visoje Lietuvoje, ne vienas įsitvirtino literatūroje, papildydavo  literatūros bei gimtosios kalbos tyrinėtojų gretas, gabūs jauni vertėjai greičiau pradėdavo bendrauti su leidyklomis.

1970 metais „Moksleivio“ žurnalo 4 numeryje Liepos ir Vaicekausko fotoreportaže  rašoma: Pavėlavo šiemet pavasaris. Pirmoji respublikinio jaunųjų literatų konkurso diena. Į uostamiestį iš visų respublikos kampelių renkasi rašantys eiles, apsakymus, geriausi skaitovai.  Kitą dieną – karščiausias darbymetis. Vienoje salėje – neapsakomai įtempta tyla. Ją ardo tik skaitovų balsai. Kitur – poetai, rašytojai, literatūros kritikai ir mokslininkai nuo pat ryto iki pavakarės karšia kailį jauniesiems eilių kūrėjams, prozininkams, rašinių autoriams. Daug daugiau kritikos nei pagyrų. Trečias rytas pasitaikė su šviežiai pabertom snaigėm. Skaitovai baigia savo batalijas, ekskursijos patraukia į uostą, pas žvejus. O po pietų – iškilmingai trenkia orkestras, išvargusi, bet patenkinta į sceną pakyla komisija. Greta visas kalnas apdovanojimų. Už prozą pirmoji vieta Rolandui Rastauskui, antroji – Sauliui Kondrotui, o poezijos laureatė Gražina Cieškaitė.

Vienas iš pirmųjų konkurso rinkinių
Vienas iš pirmųjų konkurso rinkinių

Taip jau susiklostė, kad visų konkursų palydovai buvo Respublikinė mokyklų biblioteka ir „Moksleivio“ žurnalas. „Moksleivyje“ komisijos posėdžiaudavo po kelias valandas, iš ten išvykdavom į konkursą, ten ir sugrįždavom.

dupaveikslai

Į konkursą išsiruošdavo visa žurnalo redakcija: nuo fotografo iki vyriausiojo redaktoriaus. Atsitiko taip, kad šiandien nė vienos šių institucijų nebėra.

Perėjau dirbti į Nacionalinę biblioteką, o tie konkursai manęs nepaliko iki šiol.

Mano pirmasis dalyvavimas  – 1979 metais. Renginys buvo skirtas Jono Biliūno šimtmečiui ir vyko Anykščiuose. Jaučiausi nedrąsiai: neturėjau patirties, drąsos. Visi mokinių  darbai plaukdavo į Švietimo ministeriją, ten įsikurdavau prie kokio atliekamo stalelio ir darbuodavaus. Nejauku tarp senbuvių ministerijos inspektorių. Viso labo aš buvau tik žmogus iš bibliotekos.

Man, tada dar neturėjusiai nė trisdešimties, visi vertintojai atrodė labai garbūs, garsūs žmonės, pažįstami iš knygų viršelių ir mokslinių darbų publikacijų. Daug metų kiekvienoje sekcijoje būdavo po keturis ar net šešis komisijos narius, netrūko rajonuose bendrabučių, tad ir pakviesdavo į baigiamąjį renginį iki 130 mokinių.

Renginys trukdavo tris – keturias dienas. Pirmąją dieną atvykimas, atidarymas, kitos dienos – darbas sekcijose ir uždarymas. Bent vienos dienos vakaras būdavo skirtas literatūriniams vakarams  rajono mokyklose.

Vertinimo komisijos pirmininkai įsitvirtindavo ilgai kadencijai. Gal tai buvo sutapimas, bet jais tapdavo „Moksleivio“ žurnalo redaktoriai: Vytautas Bubnys, Algimantas Zurba. Jonas Liniauskas – išimtis, nes žurnalas nuo 2001 metų jau nebuvo leidžiamas.

Vertintojos
Vertintojos

Tada net nežinojau, kad šiame darbe tiek metų užtruksiu ir tai taps tam tikra mano gyvenimo dalimi.

Vertintojai auginosi pamainą. Vertinti mokinių darbų kviesdavo po vieną kitą gabų universiteto studentą: Valdemarą Kukulą, Vaidotą Daunį…. Taip šviesios atminties žmonės –  Elena Bukelienė, Norbertas Vėlius, Aleksandras Vanagas, Jonas Strielkūnas, Ričardas Pakalniškis –  ugdė pamainą. O kiek vertėjo patirties jauniesiems  perdavė Romualda Zagorskienė, Gvidonas Bartkus, Adomas Druktenis, Valdas Petrauskas.

Gal būt šie žmonės, pabuvimas jų seminaruose, dar ir šiandien įpratino mane imant knygą pirmiausia pažiūrėti kas vertė, kas redagavo.

Manau, kad lygiai tokia neįkainojamą patirtį gavo mokytojai Romualda Žilinskienė, Laimutė Ronkaitienė, Laima Juzėnienė,  Jūratė Galinauskienė ir Jonas Brindza, Vlada Vengrienė, Irena Radzienė, Birutė Kelpšaitė, Irena Šaltienė, Renė Janeckienė, Violeta Tapinienė, Regina Grubinskienė, ir tai dar ne visi mokytojai, verti paminėjimo.

Dalyviai
Dalyviai

Nuo 1979 metų kaupiau savo egzempliorių archyvą, 1989 jį atidaviau Švietimo ministerijai. O gaila… Antroji jo dalis tik nuo 1990 metų,  bet ir tai įdomu pavartyti užrašų lapelius…

Žvelgiu į Lietuvą

Lietuvos gimnazistai kviečiami dalyvauti rašinių konkurse „Žvelgiu į Lietuvą“. Esminiai kriterijai: turtinga ir vaizdi kalba; savitas stilius ir požiūris; plati tolerancijos skalė; gebėjimas kūrybiškai remtis literatūros ir istorijos šaltiniais. Rašinio apimtis iki 12.000 spaudos ženklų su tarpais.

Rašinius konkursui siųsti el.adresu: menobangos@gmail.com iki 2014 m. lapkričio 1d. Nurodyti savo adresą, mokyklą (gimnaziją), konsultavusį mokytoją ir klasę.

Algimantas Čekuolis: „Tikros knygos tos, kurias pagimdė gyvenimas“

Algimantas Čekuolis: „Tikros knygos tos, kurias pagimdė gyvenimas“

2014-06-06

Inesos Rinkevičiūtės nuotrauka
Inesos Rinkevičiūtės nuotrauka

Pilnutėlėje salėje, sulaikę kvapą ir gaudydami kiekvieną rašytojo, žurnalisto, laidų vedėjo ir keliautojo Algimanto Čekuolio žodį, į naujausios jo knygos pristatymą vienas po kito rinkosi skaitytojai. Susirinkusiems uždavęs retorinį klausimą, rašytojas praskleidė autobiografinės knygos „Generolo Sena Karvė istorija“ paslapties šydą, privertęs visus suklusti dar labiau: „Atsibodo atsiloti teigiantiems: „Tu buvai KGB agentas, tu buvai KGB majoras…“ Jei Sovietų Sąjungoje dirbai užsienyje, tai jau esi pateptas raudonu aliejuku?“.

Anot A. Čekuolio, jis niekada nebuvo „stukačius“, niekada neišdavė Lietuvos. Jis netgi niekada rimtai negalvojo pasilikti Vakaruose: „Ar galite įsivaizduoti Lietuvos rašytoją be publikos?“.

Dar leidyklos dažais kvepiančią knygą publicistas pristatė ne kaip kūrinį apie jį patį (neslėpdamas saviironijos sakė, kad vienas asmuo nevertas tiek „skeryčiotis“), bet kaip nepagražintą istoriją apie Lietuvą, nuo vaikystės atsispindėjusią jame.

generolo-sena-karve

Knygos idėją rašytojas mezgė ne vieną dešimtmetį. Trumpa ištrauka, nuskambėjusi pristatymo metu, leido suprasti, kad naujajame A. Čekuolio kūrinyje nemažai asmeninio gyvenimo detalių, intriguojančių faktų. Bet jis neskubėjo atskleisti visų kortų, paragino perskaityti knygą ir patiems išsiaiškinti pavadinime dominuojančio slapyvardžio Sena Karvė reikšmę.

„Klausiat kodėl rašau? Kodėl kasmet nauja knyga? Pirma, nežinau, kiek man dar liko. Antra, sovietmečiu turėjau pusiau tylėti. Prireikė 60 metų, kad galėčiau garsiai kalbėti. Dabar džiaugiuosi, jog galiu viską išsakyti,“ – tai, iš kur kyla idėjos naujoms knygoms, aiškino plunksnos brolis.

algimantas-cekuolis-Mūsų-slaptieji

Kasmet vis augantį rašytojo skaitytojų ratą patvirtino didžiulė eilė, po knygos pristatymo laukianti autoriaus parašo. Praėjo daugiau negu valanda, kol žmonių minia pamažu ištirpo ir A. Čekuolis sutiko pasidalinti mintimis apie skaitymą, knygas ir rašymą.

cekuolis_faktai_ir_sypsenos

Kūryba gimsta auštant

Anot žurnalisto, televizija, internetas niekuomet neišstums knygų – niekas nenugalės malonumo skaityti, kartu su knygų personažais dalyvauti pačiuose įvykių sūkuriuose. Televizijos žiūrėjimas – tai tik „sukramtyto kotleto valgymas“, nuo kurio niekada nepavargsi, negausi skaitymo suteikiamo malonumo.

„Kad taptum rašytoju, pirmiausia turi perprasti skaitytojo vaidmenį. Jei skaitymas tampa malonumu, ranka pati veržiasi marginti popieriaus lapą. Rašytojas turi mylėti, nekęsti, sąmoningai, išmintingai atsidurti sudėtingose situacijose, kad pajaustų gyvenimo skonį ir galėtų jį perteikti kitiems,“ – tvirtindamas, kad plunksną valdantis žmogus nėra Dievo išrinktasis, o įgūdžių įgauna tik praktikuodamasis, teigė nemažai pasaulyje matęs Lietuvos intelektualas.

A. Čekuolis pasakojo ilgai ieškojęs savito kalbos stiliaus. Esą anksčiau rašydavo naktį, tyloje, bet tuomet blogai jausdavosi dieną. Galiausiai jis kūrybai pasirinko aušrą.

„Tai klajonių po rūką laikotarpis, kai pusiau snaudi, vis dar plūduriuoji sapne. Supratau, kad tuomet verta sėsti ir užrašyti atplaukusias mintis. Keliuosi apie 7 val. ir rašau iki 12-13 val.,“ – tai, jog rašo tik ranka, nes nemėgsta kompiuterio, spausdinimo mašinėlės klavišų kaukšėjimo, atskleidė publicistas. Be to, taip, anot jo, mintis suspėja bėgti paskui ranką.

Labiausiai vertina klasiką

Prie rašytojo vienas po kito tiesdami knygas ir prašydami parašo prieidavo skaitytojai. A. Čekuolis kantriai kiekvieno išklausydavo, priešlapyje įrašydavo dedikacijas. Širdį jam vis glostė žodžiai: „Mano tėtis, mano draugė, mano senelis turi visas jūsų knygas ir ši bus dovana į sukauptą kolekciją“.

Literato manymu, kiekvienas savo namų bibliotekoje turėtų turėti bent vieną jo knygą, ypač paskutinio laikotarpio. Kodėl? Nes reikia vertinti gerą literatūrą, kuri teisinga, kuri sujaudina savo tikrumu, kurioje atpažįstamas gyvenimas. Pasak A. Čekuolio, išliekamąją vertę turi tik tos knygos, kurias pagimdė gyvenimas, o ne noras parodyti save ar pilti pilį iš tabako dūmų.

Skaitymą rašytojas lygino su skrydžiu į kosmosą. „Jeigu literatūra gera, skaitydamas aš užsimirštu, tampu knygos dalimi, sutinku naujus žmones, atveriu kitokį gyvenimą,“ – teigė jis.

Labiausiai grožinės publicistikos autoriui patinka klasikinė literatūra. Pavyzdžiui, anglų rašytojo Čarlzo Dikenso (Charles Dickens), rusų – Levo Tolstojaus, Antono Čechovo, prancūzų – Gi de Mopasano (Guy de Maupassant) kūryba. Kodėl klasika, o ne moderni literatūra?

„Mėgstu ir modernią, bet tos, kuri rūpintųsi gyvenimu, nedaug. Vienas geriausių moderniosios literatūros pavyzdžių, anglo Frederiko Forsaito (Frederickas Forsythas) kūryba. Nors jis rašo detektyvinius romanus, bet jie gyvenimiški, patraukia aštriu siužetu. F. Forsaitas – siužeto ir personažų kūrimo meistras,“ – mano A. Čekuolis.

Mėgstamiausi rašytojo lietuvių autoriai – Vincas Mykolaitis – Putinas, Kristijonas Donelaitis ir Antanas Baranauskas. K. Donelaičio kūryboje A. Čekuolis mato to laikmečio Prūsiją, o V. Mykolaitis – Putinas jį žavi tuo, kad savo kūryboje remiasi gyvenimo biografija, realybe, gan gražiai apeina primityvius seksualinius klausimus.Už A. Baranausko žurnalistas tikino matąs patį poetą, įvairialypį charakterį – kleboną, vyskupą.

Skaitant reikia susivaldyti

A. Čekuolis prisipažino, jog skaityti jam labai patinka, bet negali šiuo malonumu mėgautis labai dažnai: „Skaitymas – kaip alkoholio vartojimas ar skanėstų valgymas – laikui bėgant užsikemši“.

Keliautojo namuose – dvi didelės knygų spintos. Jis tikino dažnai tarp jų pasirausiantis, dar kartą perverčiantis patinkančias knygas, kurių, kartas nuo karto vis atsiduriančių jo rankose, apie 20-30.

„Knyga, ištraukiama iš spintos, lyg drabužis. Kurią paimsi į rankas, priklauso nuo oro: ar lietus, ar šaltis, ar sniegas tą dieną bus už lango. Jos man – gyvi daiktai, turintys savo istoriją. A. Čechovo kūryba, o labiausiai apsakymai, man tinka visada – nepriklausomai nuo nuotaikos ar oro. Aš netgi prisilaikau, kad per dažnai netraukčiau jo iš lentynos, jog nenusivalkiotų,“ – savo skaitymo įpročius atskleidė A. Čekuolis.

Maloniausia skaityti angliškai

Vyras tvirtino, kad knygas skaito tik originalo kalba. Anot jo, išversti knygą taip, kad ji prilygtų originaliai versijai – labai sunku. Vertėjas turi būti autoriaus konkurentas: nesilaikyti aklai teksto, bet ir nepabėgti nuo jo. Jis privalo žinoti epochos, apie kurią rašoma kūrinyje, realybę.

„Yra daug dalykų, kurie nepasiduoda verčiami. Pavyzdžiui, kaip išversti „dead man’s chest“? „Numirėlio krūtinė“? Vienoje knygoje vertėjas rašo: „Keturiasdešimt vyrų ant numirėlio krūtinės“. Tai vertėjo, kuris tobulai žino anglų kalbą, bet nežino XVIII a. pab. burlaivių epochos terminologijos ir papročių, kvailystė. „Dead man’s chest“ – senų laivų užpakalinis tiltelis,“ – vertimo niuansus atskleidė rašytojas.

A. Čekuolio teigimu, maloniausia jam skaityti anglų kalba – galbūt dėlto, kad ji žodinga, geriausiai perteikia įvairias emocijas. Žurnalistas tvirtino, kad, pavyzdžiui, prancūzų kalboje oficialiai pripažinta 76 tūkst., o anglų kalboje – virš 1 mln. žodžių. Joje kiekvienai situacijai ar daiktui apibūdinti skirta keletas išsireiškimų ir kiekvienas iš jų suteikia tekstui vis kitokį šešėlį.

Beletristo teigimu, literatūroje jis vertina gyvenimo tikrumą. O kas jam svarbiausia pačiame gyvenime? „Jausti džiaugsmą. Jis gali būti dėl šimtų dalykų. Knygos pristatymas man buvo didelis džiaugsmas, eilė, laukianti parašo, ištroškus – vyno stiklas, taip pat šiltas, gilus apkabinimas – yra daugybė džiaugsmo rūšių,“ – sakė jis.

Inesa Rinkevičiūtė

Kaip aš įsimylėjau po alyvos krūmu

Kaip aš įsimylėjau po alyvų krūmu
Birutės Žemaitytės nuotrauka

Kaip aš įsimylėjau po alyvos krūmu

Gintarė Adomaitytė

2014-05-21

Man šešeri

Tėvas mane sodinasi ant kelių. Važiuojame, važiuojame… Jis beria žodžius. Atkartoju:

–  Paryžius, Londonas, Berlynas…

Miestų daug. Visi negali būti stebuklingi. Bet vienas – toks. Kai  sakai Vilnius, burnoje saldu. Akyse  bokštai. Ir kailiniai.

–  Vilnius – tai kailiniai. Kaunas – rankovė.

Taip sakęs senelis, tėvo tėvas Juozas. Jo niekada nemačiau: pražuvo Brazilijoje. Nieko nemačiau iš tėvo giminės… Kai atvežė mano mažą tėvą iš kaimo į Kauną, į aklųjų mokyklą, tai ir paliko.

Netoli mūsų namų – kaštonų parkas. Parke – baltas rūmas. Ir parke, ir rūme žaidžia akli vaikai. Tėvas juos moko muzikos. Kadaise ten žaidė ir jis…

Rūmo skambus pavadinimas: Aklųjų institutas. Čia mano neregys tėvas patyrė laimę. Tą dieną, kai pirštais perskaitė pirmąją raidę: A. Savo raidę. Jis – Antanas Adomaitis. Aklųjų raštu A – vienas taškas. Vienas gumbas, iššokęs storame popieriuje. Tą raštą sumanė prancūzas. Jo pavardė Brailis.

Laimę tėvas patyrė darsyk. Į kaštonų parką atėjo skautės. Skaityti akliesiems. Brailio knygų, taškuotų gumbuotų, skaitomų pirštais, anais laikais beveik nebuvo. Jų ir dabar stinga; jas, storesnes už storas, sudėtinga lentynose talpinti…

Viena skaitovių skaučių – mano mama. Jos raidė lietuvių abėcėlėje paskutinė: Ž. Živilė. Trys taškai…

– Jei kada sumanysiu tekėti už aklo, veškite mane į beprotnamį, – taip savo mamai sakė dvylikametė Živilė.

Živilė už Antano ištekėjo po dvidešimties metų. Blaivesnio proto žmogaus, nei mano mama, nesu sutikusi.

Man aštuoneri

Daužosi, plakasi, laukan išlėks mano širdis.

– Atsisveikinkite su Gintare. Ji išvažiuoja į Vilnių, – sako   antrokams mokytoja.

Tai aš – aš! – važiuoju į Vilnių.

Iš Kauno Žaliakalnio važiuoju į Vilniaus Antakalnį.

Iš medinės mokyklėlės į naujovišką, didelę mokyklą.

Vilniuje vėl laukan šoka širdis: nesusikalbu.

Kiemo draugės kalba rusų kalba. Tatjana, Tasia, Nataša… Jos visos šnairuoja į mane. Kur ne… Neištaria mano vardo. To vardo, kuris turi istoriją… Ilgai jį man rinko visa giminė. Norėjo lietuviško. Lietuviškiausio.

Tai tik dabar, knygų prisiskaičiusi, žinau: ten, kur kalba angliškai, būčiau Ember. Bet man tik aštuoneri. Dar naiviai tikiu: gintaro galima rasti tik Lietuvoje. Tik…

Vilniaus kieme auga alyvos krūmas, o po alyva – suoliukas. Čia ir apsigyvenu. Ne su vaikais. Su knygomis.

Netoliese teka Neris. Į mano Kauną teka, kur daugiau… Prie Neries žalias medinis namelis.Visai kaip Žaliakalnyje. Namelyje kvapnu. Tai – bilbioteka. Beveik kas dieną iš jos tempiuosi knygas.

Meilė/ Štai kas mane ištinka po alyva ant suoliuko pavasarį. Skaitau

Janušo Korčako knygą ,,Karalius Motiejukas Pirmasis”.

korcakas_karalius-motiejukaspirmasis

Įsimyliu nuskriaustą vaiką karalių. Ir… žmogų, apie jį parašiusį. Pirmajame knygos puslapyje rašytojo nuotrauka. Ne suaugusio… Rašytojas pats sumanė, kad knygai tinka jo vaikystės atvaizdas.

Gal kam ir pasiseka išsaugoti savo meilę visą gyvenimą. Iki mirties. Man ne. Niekada. Lieka tik prisiminimai… Privalau meilę, tą Motiejuką,  grąžinti bibliotekai. Nešu ją priglaudusi glėbyje. Ją ir dar šūsnį knygų.

Prieš mane eina pora, Jis ir Ji. Artistai. Žmonės, kuriuos tiek kartų mačiau per televizorių.

Ir ne tik.

Vilniuje tėvai jau ne mokytojai. Jie dirba leidykloje. Tėvas rūpinasi tomis taškuotomis, gumbuotomis knygomis. Kurias aklieji skaito rankomis… Mama – garsinėmis. Kurių aklieji klauso…

Jis ir Ji kartais ateina į mamos studiją. Įskaityti knygų į juostą. Sukasi magnetofonai, o aplink juos sukasi daili šviesiaplaukė. Mama sėdi kaip prikalta. Ji budriai klauso, ar graži artistų lietuvių kalba. Mano mama gali – toks jos darbas – skaitymą stabdyti. Taisyti… Jį ir Ją, tuos aktorius, stabdo retai. Maža to: Jos šiltą balsą mano aklas tėvas myli.

Nekeista, kad artistus pamačiusi išmėtau knygas. Keista, kad Jis ir Ji,  suaugę žmonės, mergiūkštės knygas renka. Gražina ir Eduardas pakelia nuo Vilniaus šaligatvio mano meilę. Mano Motiejuką.

 

Man… penkiasdešimt ir…

Po langu klega vaikai. Lietuviškai. Rusiškai. Lenkiškai. Susiklega. Geras triukšmas: jis man padeda rašyti knygas. Bet…

Vilnietiškos žydų tarmės nebeišgirsiu. Buvau šeštokė, kai į Izraelį iš Lietuvos patraukė mano miesto žydai.

–  Mira Šleimovič, ar Vilnių dar pameni? – retsykiais sakau nežinia kur esančiai suolo draugei.

Jei tik einu Antakalnyje pro jos buvusį namą…

Kas patyrė, kaip sunku būti klasėje naujoku, suvoks, kodėl man svarbi Mira. Ji mane pakvietė kartu sėdėti.

Prirašiau knygų apie rašytojus. Net tris. Apie tuos, kuriuos mylėjau vaikystėje. Netikiu knygomis, kuriose nėra meilės. Netikiu žmonėmis, kurie niekada nemylėjo.

Tikiu alyvos krūmu. Suoliuku. Ir dabar, Motiejuko (arba meilės…) pasiilgusi, ant jo prisėdu.

Tikiu bibliotekomis. Jos kvepia taip svaigiai, kaip Vilniaus ruduo.

Gal net svaigiau už rudenį.

Apie klasikinę filologiją istorijos fakulteto valgykloje

Apie klasikinę filologiją istorijos fakulteto valgykloje

 Pokalbis su Vilniaus universiteto klasikinės filologijos studentu Tomu Rikliumi

Tomas Riklius Klasikų asociacijos renginyje
Tomas Riklius Klasikų asociacijos renginyje

Tomas – jaunuolis iš Vilkaviškio, atradęs klasikinę literatūrą dvylikos metų, pirmąjį individualų renginį suorganizavęs šeštoje klasėje ir niekada neatsisakantis pavakaroti su daininke Etta James. Kalbamės apie mokyklos laikus ir studentiškuosius kuluarus.
Nors iš pirmo žvilgsnio Tomas panašus į tą, kuris nemėgsta kalbėti apie savo raidą, nes yra itin ciniškas ir išdidus – tąkart ilgai ir smagiai šnekėjomės. Atsimindami didžiausias gėdas scenoje ir mažiausius stebuklus širdyje.
Tomai, papasakok apie savo vaikystę. Kokią tu ją atsimeni ir kokį tave vaikystėje atsimena artimiausieji? (Ilga pauzė, trumpa šypsena).

Buvau geras ir ramus vaikas. Namo grįždavau laiku, pamokėlės visada būdavo paruoštos. Dideliais darbais neužsiiminėjau – tuomet leidau sau ramiai augti. Piešdavau ir rašydavau…  O giminė mane atsimena kaip baltą varną. Kodėl? Išsiaškinsi vėliau.
Būdamas tokių metų jau rašei? Juk dar tik pradinės klasės.. Daugelis net žodžio be klaidos nesurezga.

Taip. Pradėjau rašyti savo pirmąją knygą būdamas pradinėse klasėse. Tai buvo fantastinio pobūdžio knyga – apie neegizstuojančią ir vargiai galėsiančią egzistuoti valstybę. Bet rašymo procese supratau, kad visgi ta knyga man nepatinka, todėl nusprendžiau daugiau jos nebetęsti ir ji liko nebaigta (juokiasi).
O apie tolesnį periodą ir paauglystę? Būdamas 12-14 pradėjau skaityti tokius veikalus kaip „Ana Karenina“, „Raitelis be galvos“, graikų mitus, Ovidijaus „Metamorfozes“. Pradėjo patikti egiptiečių kultūra – patinka dar ir dabar. Buvau smalsus, o tos didžiulės, namus gaubiančios  knygos ilgainiui apgaubė ir mane.
Visą laiką ir buvai tokių brandžių knygų apsupty?

Na taip, knygos, klasikinė literatūra mane lydi nuo pat mažens iki dabar. Bet apturėjau ir pankiškąjį etapą. Na žinai: kaukolės, žiogeliai, kerzai. Manau, kad tai buvo savotiškas maištavimas prieš „namų gyvenimą“ – norėjau kažko daugiau.. Tik nežinau ko… Turėjau labai gerą auklėtoją, kuri pastebėjo didžiąją dalį mano gabumų. Tada prasidėjo pažintis su scena: renginių organizavimu bei vedimu, vaidinimu, dainavimu. Dalyvauta daugybėje olimpiadų, skaitovų konkursų. Tie konkursai, kur daugelis talentingų vaikų dalyvauja – na žinai –  buvau eilinis talentingas vaikas (juokiasi). Su renginiais, beje, susipažinau jau pradinėse klasėse, o būdamas šeštokas surengiau pirmąjį savo individualų renginį su primityviu scenarijumi (aišku, viską viena akimi kontroliavo mokytojai). Laikui bėgant taip ir perėmiau didžiąją dalį mokyklos renginių – kai kurie net negalėjo įvykti be mano žinios. Kol (kaip ir daugeliui) scena ir plojimai tapo savotišku narkotiku.

Minėjai, kad scena kaip narkotikas. O kaip sekėsi mokytis – brandos egzaminai? 

Na kaip pati matai, mokytis sekėsi gerai, nes įstojau į klasikinės filologijos specialybę, dabar esu trečiame kurse. Tai viena brangiausių studijų pakraipų Vilniaus universitete. Baigiau mokyklą „raudonu diplomu“… Nors, tiesą sakant, labai ilgai svarsčiau kur tęsti mokslus. Norėjau būti teisininku, traukė ir tebetraukia medicinos mokslai, žurnalistika, leidyba. O dabartines studijas (klasikinę filologiją) įvardinčiau kaip netikėtą likimo posūkį, dovaną, dėl kurios nesigailiu.  Juk galiu pažinti savo itin mėgstamą antikos kultūrą, kurioje daug istorijos – labai mėgstu istoriją.

Studijų metai. Dabartis. Plačiau apie tai: ką veiki, kuo užsiimi?

Visų pirma studijuoju – tai atima ganėtinai daug laiko, nes nemėgstu būti paskutinis – kitų vietų, išskyrus pirmą, man nėra. Antrame semestre – pusė metų studijų Briuselyje pagal Erasmus programą. Noras pirmauti, sakyčiau, gal romėniškosios filosofijos atsipindys. Matyt, kuriame nors iš praeitų gyvenimų buvau romėnas (juokiasi). Aktyviai dirbu studentų atstovybėje – esu marketingo srities koordinatorius, taip pat organizuoju įvairius renginius fakultete. Asmenine iniciatyva esu režisavęs Antigonę (pagal senovinį modelį), šis mano darbas buvo gerai įvertintas.

Tomas Riklius Klasikų asociacijos renginyje
Tomas Riklius Klasikų asociacijos renginyje

Ar viską stengiesi atlikti kaip senovės graikai?

Nesistengiu daryti lygiai taip pat kaip darė graikai, bet ir šiuolaikinti per daug nemėgstu. Manau, svarbu išlaikyti ribą tarp šių dviejų pasaulių – antikinio ir dabartinio. Ieškojau kito kampo, kaip atskleisti pačią istorijos tėkmę bei veikėjus. Tiesą sakant, taip elgiuosi ir gyvenime – manau, labai svarbu nubrėžti ribą tarp scenos ir tikrojo pasaulio, nors kartais tai nepavyksta net man (juokiasi). Dvejus metus iš eilės buvau vokalistu kasmetinėje Matematikos ir informatikos fakulteto studentų rengiamoje Midi Roko operoje. Kartais šiaip „pabekinu“ kokioje nors grupėje kai paprašo – aišku, tik toje grupėje, kuri man patinka. Labai mėgstu būti ant scenos, ir kas be ko – dėmesį. Tada tiesiog švyčiu (juokiasi). Pati scena man yra sakrali erdvė – niekada į ją nelipu išgėręs ir stengiuosi netransliuoti publikai susikaupusių problemų. Kaip ir kiekvienas mūsų – aš taip pat slepiuosi po kaukėmis. Tai tarsi psichologinė apsauga. Man asmeniškai kaukės užsidėjimas leidžia analizuoti žmogų ir rasti jo Achilo kulną. Moku įtikinti. Galiu „parduoti“ bet kokią idėją. Visada man pavestus darbus stengiuosi atlikti puikiai. Man labai svarbu kokybė, juk niekada nebūna „gerai ir greitai“ – būna tik „arba gerai – arba greitai“. Nors iš pažiūros esu ciniškas individualistas – mėgstu bendradarbiauti, bet labai svarbu, kad parteneris lygiai taip pat siektų kokybės, maksimumo kaip ir aš. Esu karjeros žmogus, ir pats tikriausias darboholikas. Jeigu kada nors sugalvosiu kurti šeimą… Na tai bus tikrai negreitai ir tik tada, kai tvirtai stovėsiu ant kojų.
Kaip matau, myli sceną ir artistišką gyvenimą. O be viso to – ką dar myli? (juokiasi garsiai)

Ne, ne, Milda… Jokios moters neturiu. Kaip jau minėjau, esu karjeristas – prie darbų gausos kartais sunku prisitaikyti net sau pačiam, o ką jau kalbėti apie merginą.  Ir tiesiog… Aš nejaučiu poreikio meilei. Nesu šiltų jausmų šalininkas. Taip nebūna? – būna. Dažniausiai ką jaučiu, tai nebent prisirišimą prie žmogaus, nors neslėpsiu – kartą kibirkštėlė buvo… (šypsosi)
Tavęs pilna visur. O klasikinė kultūra ir dabarties džiunglės tarsi savotiškas priešpastatymas viena kitai. Kaip su tuo sugyveni?

Iš renginių pusės – visada ieškau priėjimo prie publikos. Privalu rasti kontaktą su žmonėmis. Dažnai stebiu ir analizuoju, pagal tai improvizuoju. Kadangi antikinė kultūra didžiajai daliai lietuvių yra svetima – tenka ieškoti to paties Achilo kulno, jei  nori parodyti kaip žydėjo tuomečiai mąstytojai bei jų idėjos. Bet prisipažinsiu – žiedų kvapą (kad ir kaip stengtųsi) pavyksta užuosti ne kiekvienam… Save įvardinčiau stebėtoju – tik pamatęs galiu pradėti veikti, turiu susipažinti su erdve, žmonėmis. Manau, kad kūrinys ir autorius –  tai du skirtingi dalykai, todėl savęs su savo darbais netapatinu. O apie kultūrų gretinimą… Man labai patinka Tarantino filmai, nes juose įžvelgiu ovidiškuosius, romėniškuosius dalykus. Didieji mąstytojai (netgi keletas šiuolaikinių) visada ėjo ir tebeeina prieš visuomenę, bando būti už jos ribų – o manyje pankavimas dar nėra iki galo pasibaigęs (juokiasi). Labai mėgstu kraštutinius jausmus,  na, o jei nepatiriu – tai suvadinu – visai kaip graikiškame teatre. Kartais net norisi tą kraštutinumą ir vėl pakartoti – tada jaučiuosi įžengęs į rezervatą, kuriame būti negalima.
Tavęs klausantis atrodo,kad esi tarsi šiuolaikinis riteris, kavalierius – vis dar atsimenantis ir praktikuojantis tradiciją. O kaip yra iš tiesų, ar esi konservatorius ar ..?

Na, esu… senos tvarkos žmogus. Patriarchas, bet kartu ir reformatorius, labai mėgstu revoliucijas, tik ne socialistines (juokiasi). Labai nemėgstu kai man vadovauja, nebent vadovavimas yra išties geras – tada galiu pilnai atsiduoti. Tikriausiai paklausi, ar turiu idealą – ne, neturiu. Gyvenu savo gyvenimą ir patariu tai daryti kitiems. Iš kūrybinės pusės – kaip jau minėjau – visada ieškau kitokio priėjimo prie žmogaus ir idėjos įvykdymo, bet esu įsitikinęs, kad viskas šiame pasauly jau panaudota. Turiu subjektyvų požiūrį į naujoves – naujų idėjų nėra. Esu už tradiciją, kurią galima interpretuoti skirtingais rakursais. Juk norint laužyti nusistovėjusias taisykles – privalu jas žinoti.
O dabar laikas dar daugiau pasijuokti. Papasakok atsiminimą, kuris Tomą Riklių verčia nostalgiškai nusišypsoti. (Tomas ilgai galvoja, šypsosi)

Vis dėlto tokių yra… Yra tokių dalykų kuriuose net aš sugebėjau pasiekti netobulumo viršūnę (abu juokiamės). Aišku, viskas vyko kai buvau pradinėse klasėse… Vaidinau boružiuką ir visą spektaklio laiką prabuvau atsegtu kelnių klynu, kol galiausiai už kažko užkliuvęs plojausi ant žemės pačiame vaidinimo įkaršty, bet paskui mano nugriuvimas tapo spektaklio dalimi ir visada tekdavo „pagulėti ant žemės“ – būtent tada ir išmokau griūti. Ir dar, atsimenu, buvo vienas atvejis gėdingas. Vėl griuvau – tik tąkart būdamas septyniolikos ar šešiolikos. Tuo metu Vilkaviškio kultūros namuose vyko filmų vakarai, ir aš kaip vadovas eidamas per sceną sugebėjau visiems matant galingai tėkštis ant žemės. Tada norėjosi sulįsti skradžiai žemėn iš gėdos, bet dabar atsiminus – juokinga.
Ilgai mąsčiau kokį klausimą užduoti pabaigai. Bet paprašysiu plinkėti… Palinkėti sau.

Būti geriausiam – (tai pasakęs plačiai šypteli, nutyla ir taria) ir toliau…

Ačiū už pokalbį

Milda Savickaitė

Gustė Cibulskytė

Gustė Cibulskytė

Gustė Cibulskytė
Gustė Cibulskytė

Aš – Gustė Cibulskytė – vienuoliktos klasės moksleivė iš Garliavos Jonučių vidurinės. Pradėjau rašyti tik praeitų metų rudenį, o eilėraščiai padeda man išreikšti save. Turbūt juose atsiskleidžia ir kiti mano hobiai – dailė, fotografija ir muzika. Mano kūryba yra tai, kas sukasi mano galvoje ir leidžia pabėgti nuo pasaulio, kuriame kartais nesinori būti.

Nuo redakcijos: Gustė Cibulskytė Jaunųjų filologų konkurse Ignalinoje (2014) pelnė apdovanojimą už gerą poeziją.

keturiasdešimt keturi saulėlydžiai

drugelis, prismeigtas prie stendo vonia, sklidina kruvino vandens moteris, plūduriuojanti jame, užmerktomis akimis ir pabalusiomis lūpomis atšalusi kava įskilusiame puodelyje lyg veidrodyje atspindinčiame Prahos peizažą sena, sulaistytais lapais knyga atverstu 53-iuoju puslapiu nuo skaitymo ir saulės nublukusiomis raidėmis besimėtanti ant žemės lėkštelė su cigarečių nuorūkomis dirbtinio šilko chalatas (tiesiai iš Kinijos) su skyle rankovėje bei keliais nuirusiais siūlais ir juodas skausmas įsigėręs į sienas nuo kurių trupa tinkas ir atsiminimai


man patikai dar ir tada, kai tavęs nežinojau

 tiek daug skausmo

tarpupirščiuos

 

pirštų vieta yra

tarp kitų pirštų

 

skauda, kai nėra tavęs

 

kai yra tarpų

bet nėra pirštų


***

 

aš, tu ir jis

 viską gelbsti tik garsas žodžiai vieninteliai neleidžia mėlynai virvei smaugti manojo kaklo
nupjauk ją

arba

nudažyk raudonai

 

kiek nedaug tereikia, kad

nužudyčiau tave mintyse

tūkstantį kartų

ir prikelčiau

kad vėl galėtum

būti šalia

 

nereikalingi klausimai

į kuriuos žinai atsakymus

kartais būna tokie reikalingi

tokie reikšmingi

 

o viskas veda

ten

kur nėra išėjimo

nėra pasirinkimo

 

lifto durys atsidaro

užsidaro

aukštyn

žemyn

aukštyn

žemyn

 

žinau ko nori tu

ir ko nori jis

 

gal tiesiog abu

duokit man ramybę

 

gerai?

 

***

trūksta

 

nusipirkau dangų

kad visada turėčiau gerą dieną

nusipirkau laiką

kad man jo niekad netrūktų

nusipirkau gyvenimą

kad galėčiau su juo daryti ką noriu

nusipirkau paukštį

kad skrisčiau

nusipirkau kalnus

vandenynus

džiungles

savanas

dykumas

ledynus

kad viską turėčiau šalia savęs

kad nereiktų keliauti

nusipirkau laimę

kad nereikėtų ieškoti

nusipirkau tamsą

kad nesislėptų joje pabaisos

nusipirkau žmones

kad kurčiau savą spektaklį

dabar man tereikia pragaro

kad būčiau užtikrinta

jog ten nepateksiu

bet velnias man jo neparduoda.

 

*** 

tarytum muzikantas

elfiškais žingsniais

groji gatvės plytelėmis

o mėnuo lyg žibintas

nušviečia sidabrinį kelią

kurgi Tu eisi?

juk visos gatvės

turi savo pabaigą

o mes kaip gatvės

kurioms padėti gali tik

raganos

arba

genetika 

 

o kaip aš noriu mėlynių…

 

patikėtum

jog man šešiasdešimt ketveri

gyvenu trobelėje

nedidelėje miško proskynoje

laisvalaikiu renku mėlynes

į pintinę

kuri visada kvepia vėju?..

 

o gal vėjas kvepia pintine?


Migdolų kvapas

 

seno daugiabučio

ketvirtajame aukšte

sucypsėjo apdulkėjęs pridusęs skambutis

pagyvenusi ponia

duris pravėrė po septynių minučių

senam paštininkui

laikančiam rankose didelį paketą

lengvą it plunksnelė

papuoštą dideliu neskoningu kaspinu

violetinės spalvos

 

viduje nebuvo nieko

ponia jo net neišpakavo

bet paštininkui davė porą monetų

ir nuoširdžiai padėkojo

 

trisdešimt devintasis numeris

 

keli dešimtmečiai atgal

ir keliai punktyrais nebuvo išpaišyti

ir saulė nešvietė

tiltas stovėjo savo vietoje

o autobusai vežė visur

tik ne namo

 

tuščiose gatvėse

tarp tuščių veidų

stovėjai šalia manęs

ir juokeis

nors mūsų ten neturėjo būti
kelyje

 

autobuso durys girgždėdamos atsidaro

ir cypdamos užsitrenkia

į viešąjį transportą

šiaip ne taip įšleivojusią

išlavintą ausį

pasiekia

radijo plyšavimas

abejingi keleiviai

skaito tos dienos pasaulio žinias

apie sniegą Italijoje

o už apdulkėjusių langų

lauke

nepaliaujamai lyja

 

ruduo

 

lietus

krištolinėmis šukėmis

perveria sproginėjančią širdį

ji sustoja

akimirksniui

 

alsuoji

rožių žiedlapiais

akinančiai tamsiame

kambaryje

kuriame nėra grotų

vietoj langų

yra tik dūžtančio

lietaus melodija

ir

į odą įsismelkusios rožės

 

kitas pasaulis

 

mes esame tokie patys kaip ir mūsų šešėliai

tylūs šešėliai

tačiau labai ryškūs saulėkaitoje

ir nematomi kituose šešėliuose

tamsūs šešėliai

nesunaikinami šešėliai

juodesnio

didesnė nuodėmė

tik angelai neturi šešėlio

ir tik jis paverčia mus gyvais
serenada

lyg kosėjanti varna

po mano langu

bandei pataikyti į ritmą
***

 

plonytis kraujo upelis bėga į kaklo duobutę degina odą
žvilgsnis duria labiau nei smailiausias peilis
net saulė aršiai kanda savo spinduliais
o tu bijai prisiliest nes viskas subyrės į šipulius

 

angelų tarpe

 

jis sėdėjo ant debesies ir žvejojo paukščius
pietryčių vėjas tarei ir srovė ištirpdė tavo atspindį
mes nebesikalbėjome buvo baisu vien pažvelgti į akis
jis palietė jos ranką ir dangų pervėrė žaibai
daugiau niekada niekada niekada niekada
pritariamai linktelėjo liepos tačiau aš tik pagalvojau.
***

 

elektra įkraunami

tinkluose susipainioję žmonės

sulipę į vieną

palikti atskirai

skanesnis kąsnelis

anksčiausiai suvalgomas

pasirinkimo nėra

gamybos proceso nepakeisi

recepto taip pat

ir viskas priklauso tik nuo virėjo rankos

bei tinkle lipnumo

iš kurio dar gali išsilaisvinti.

Giedrė Salyklytė

Giedrė Salyklytė

Giedrė Salyklytė
Giedrė Salyklytė

Gyvenu Lazdijų rajono kaime, mokausi šio miesto gimnazijoje. Nors ir gyvenu kaime, bet elgiuosi visai nekaimiškai. Per dienas sėdžiu ir kuriu: poeziją ar šiaip bet ką, kas tik šauna į galvą.

Kuriu nuo pat pradinių klasių. Iš pat pradžių mano visi kūriniai buvo tik kaip namų darbai – ko norėdavo mokytoja, tą ir parašydavau. Pati sau pradėjau nuo septintos klasės. Niekam nerodžiau savo kūrybos. Bijojau. Niekas net nežinojo, kad aš paslapčia rašydavau.

Rudenį pakeičiau mokyklą. Naujoji mokytoja iš karto pasakė, kad ieško ką nors kuriančių vaikų. Su baime parodžiau jai kai kurias savo pasakas. Nemaniau, kad taip gali būti, bet pasakos mokytojai patiko.

O po to… viskas vyko taip greitai, kad dar neatsipeikėju: iš karto įveikiau mokyklinį ir rajoninį Jaunųjų filologų konkurso etapus, net buvau pakviesta į respublikinį. O labiausiai negaliu patikėti tuo, kad ten laimėjau!

Dabar stengiuosi įveikti savo baimes ir rodyti žmonėms, ką sukūriau. Norėčiau palinkėti visiems kūrybingiems žmonėms to paties.

Seniai seniai Auliniuose – tokioje karalystėje, ne batuose – gyveno karalius Bonakadas. Jis buvo didelis garbėtroška, jam stigo išminties ir dėl to jis nuolat  patekdavo į keistas ir kurioziškas situacijas. Apie keletą iš jų dabar jums papasakosiu.

 

Kaip Bonakadas gelbėjo princesę nuo drakono

Buvo vėsi, ūkanota diena. Bonakadas su savo dvidešimt devynių geriausių draugų palyda jojo iš medžioklės. Staiga iš kito miško pasigirdo riksmas. Nustebęs karalius sustojo ir rankos mostu sustabdė visą palydą.

– Kas čia buvo? – paklausė jis.

– Manau, tai riksmas, – atsakė tas, į kurį karalius žiūrėjo.

– Aš žinau, kad riksmas! Man rūpi, kas šaukė. Jokime pasižiūrėti!

– Nemanau, kad turime teisę be jokios priežasties joti į kitą karalystę, – įsiterpė Bonakado įbrolis Beleras.

– Žinoma, kad turime! Ką jie man padarys! – kupinas pasitikėjimo savimi pasakė karalius. – Be to, gali būti, kad ten kažkas papuolė į bėdą. Jei atvyksiu padėti pirmas, būsiu didvyris! Nagi, jojam!

– O kaip elniai, Jūsų Didenybe? – susirūpino ministras, rodydamas į sumedžiotus gyvūnus.

– Ai, numeskit juos čia, – abejingai mestelėjo karalius. –  Susirinksime grįždami.

Po kelių minučių Bonakadas jau stovėjo Narcizų karalystės dvaro menėje. Jį pasitiko tos karalystės valdovas – Gvazdikėlis XCIX. Jis pasakė:

– Kokia staigmena! Kaimynas karalius Bonakadas! Kas Jus paskatino šiai kelionei iš Aulinių karalystės?

– Medžiojau. Išgirdau riksmą, – atsakė Bonakadas. – Palikau sumedžiotus elnius ir atskubėjau čia.

– Elniai! – sušuko Gvazdikėlis XCIX. – Tai štai dėl ko pusė mano valstiečių lėkte nulėkė į mišką ir dabar ten mušasi! Neišmokiau jų gražiai dalintis radybomis. Mano klaida. O dėl riksmo… Na, ten rėkalojo mano žmona. Išsigando pamačiusi drakoną.

– Ką!? – pasipiktino Bonakadas. – Jūsų valstiečiai vagia mano elnius!?

Gvazdikėlis XCIX abejingai patraukė pečiais.

– Ir, po galais, kokį dar drakoną minėjote?

– Taip taip. Buvo atskridęs čia toks drakonas. Čiupo mano dukrą ir išskrido.

– Drakonas pagrobė princesę Orchidėją!? Tai kodėl Jūs nieko nedarote?

– O ką aš galiu padaryti? – pradėjo teisintis Gvazdikėlis XCIX. – Vis tiek norėjau sūnaus…

– O aš galiu! – sušuko Bonakadas ir išlėkęs iš rūmų liepė palydai sugaudyti jo elnius vagiančius valstiečius, o pats sėdo ant žirgo ir nujojo ten, kur, jo manymu, galėjo slėptis drakonas.

Kelias buvo nelengvas: ant tako – akmenys, prieš akis – rūkas, o aplinkui po kojomis pynėsi kaip kiškiai vis lakstantys valstiečiai, prisikišę užančius elnių.

Pagaliau varginanti kelionė baigėsi ir Bonakadas stovėjo prie įėjimo į vieną iš keleto tamsių urvų. Iš šio, rodės, smelkėsi drakono tvaikas ir girdėjosi jo alsavimas. Sukaupęs savy visą drąsą, karalius ruošėsi pulti. Jis išsitraukė kardą ir įlėkė urvan šaukdamas ,,Mirtis drakonui!“, bet bėgdamas užkliuvo už grumsto, krito ir susimušė koją. O tada jis sušuko tai, ko aš, būdamas padorus žmogus, geriau čia neminėsiu.

Taigi Bonakadas gulėjo negalėdamas atsikelti ir meldėsi, kad tik būtų ne į tą urvą įlėkęs. Deja, jis pataikė ten, kur reikia, nes pasigirdo riaumojimas. Iš tamsos išniro žalia galva, ilgas kaklas, spygliuota nugara, storos kojos, pasimatė didžiulė uodega. Nieks nežino, kuo tai būtų pasibaigę, jei iš tamsos nebūtų atsklidęs įsakymas:

– Diki, nesiartink prie to maniako!

– Gerai, – atsakė drakonas ir taikiai pasitraukė į šalį.

Bonakadas prisimerkęs įsižiūrėjo ir pamatė iš urvo gilumos ateinančią princesę Orchidėją.

– Princese, – prabilo jis, -aš atjojau tavęs išgelbėti.

– Tikrai? Tai kodėl guli?

– Ai, geriau nepasakosiu… – susigėdo Bonakadas.

– Visi jūs tokie! – atsiduso princesė. – Pirmiausia puolat kažką gelbėti, o paskui tenka gelbėti jus pačius. Ir nuo ko tu mane norėjai gelbėti?

– Oi, net nežinau… – sutriko Bonakadas ir susikaupęs pasakė gana, kaip jam atrodė, ramiu balsu. – Tai gal nuo DRAKONO!?

– Nuo Dikio? Kas čia per nesąmonės? Jis visiškai nepavojingas. Tik skraido sau, ir tiek. Bet ne! Jums, vyrams, Dikis visada yra pabaisa, kurią reikia nužudyti. Įmanytumėt, įrašytumėt vargšus drakonus į pavojingų veislių sąrašą kaip kokius šunis! Gerai, kad jie turi stiprų užnugarį – mus, princeses feministes!

– Tai drakonas tavęs negrobė? – pasitikslino karalius.

– Žinoma, kad ne.

– Tai gal tu apie tai papasakok savo tėvams.

– Gal ir turėčiau… – šiek tiek paabejojo princesė Orchidėja.

Truputį egzistencialistiškai pamąsčiusi ji atsisveikino su drakonu, nunešė Bonakadą iki jo žirgo, užsodino, atsisėdo pati ir nujojo į rūmus. Ten viską viską papasakojo tėvams. Gvazdikėlis XCIX įdėmiai klausėsi ir, princesei baigus kalbėti, pasakė:

– Vieno dalyko vis dar nesupratau: tai kaip gi Jūs, Bonakadai, susižeidėte koją?

– Ai, nesvarbu!..

Kai drakonas sau gražiai žaidė su princese rūmų kieme, o Bonakado koja jau buvo sugipsuota, jis iškeliavo namo. Vakare, sėdėdamas prie Trikampio stalo kartu su savo dvidešimt devyniais draugais, jis papasakojo štai ką:

– Taigi aš įlekiu į rūmus, o ten – karalius verkia, savo dukrą praradęs. Ją, pasirodo, drakonas pagrobė. Aš iškart apie nieką negalvodamas lekiu į jo urvą kalno viršūnėje. Kelias ilgas, visur tik drakono paspęsti spąstai, tačiau aš nesunkiai juos įveikiu. Pasiekęs urvą, išsitraukiu kardą ir puolu vidun. O jau koks drakonas baisus! O jau dvokia! Devynios galvos, šaudančios ugnies kamuoliais, milžiniški kirviai, kyšantys jam iš nugaros… Ir vis taikosi į mane, ir vis į mane!.. Kovojau ilgai. Kai jau buvau nukirtęs aštuonias galvas, pavargau ir didvyriškai nusprendžiau bėgti. Čiupau princesę ir šokau nuo uolos. Truputį susižeidžiau koją, bet, laimei, princesė liko sveika. Vargais negalais pargabenau ją į rūmus. Karalius taip džiaugėsi, kad net pasamdė privačius gydytojus man koją sugipsuoti, nors jos tada jau neskaudėjo. Ir ką gi jie būtų darę be manęs – drąsiausio karaliaus Bonakado!

Dvidešimt devyni karaliaus Bonakado draugai šypsojosi.

 

Kaip Bonakadas sučiupo nusikaltėlius

– Turbūt visi žinote, kas bus kitą savaitę? – šiais žodžiais Bonakadas pradėjo Trikampio stalo susirinkimą.

Tyla. Karalius neiškentė ir sušuko:

– Taigi mano gimtadienis! Kaip galėjote pamiršti!? Juk turėsite surengti vakarėlį!

– Bet, Jūsų Didenybe, Jūsų gimtadienio vakarėlį mes jau buvome surengę prieš du mėnesius.

– Na ne, tai buvo mano gimtadienio vakarėlio repeticijos! Gimtadienio vakarėlis turi būti tūkstantį, ne, milijoną kartų geresnis! Paskirstysiu darbus: jūs, – parodė į sėdinčius kairėje vyrus, – rūpinsitės kvietimais visiems, kuriuos pažįstu. Jūs, – dūrė pirštu į vyrus, sėdinčius dešinėje, – pasirūpinsite maistu. O jūs, – Bonakadas pažiūrėjo priešais save, – turėsite viską papuošti.

– Kaip tai viską?

– Na, rūmų menę, karališką sodą, rūmų vartus, visas gatves – viską!

– Bet kaip mes iki kitos savaitės spėsime?

– Tai ne mano rūpestis! Turėjote anksčiau prisiminti mano gimtadienį ir pradėti ruoštis. Jūsų vietoje aš jau dabar pradėčiau ką nors daryti, o ne sėdėčiau ir klausyčiau, kaip man pats karalius pamokslauja. Skaičiuoju iki dviejų. Jei tada dar sėdėsite čia, nukaposiu galvas!  Vienas…

Tuoj pat buvo pradėta ruoštis Bonakado gimtadieniui.

Po savaitės, kai tebuvo likusi valanda iki vakarėlio, krūmuose šalia vieškelio į Aulinių karaliaus dvarą tupėjo ir tarėsi grupelė plėšikų.

– Supratot planą? – paklausė vienas iš jų, matyt, vyriausias.

– Tai kad nežinau… – pralemeno kitas, matyt, bailiausias. – Nejaugi karalius nežinos, ką pasikvietė į puotą?

– Baik! – drąsino jį pirmasis. – Karalius prisikvietė tiek daug svečių, kad net neatkreips dėmesio į mus.

– Vadas teisus, – pritarė storulis. – Be to, ten bus tiek daug maisto, tiek gė…

– Tau tai neturėtų rūpėti! – nukirto vadas. – Tu būsi vežėjas.

– Kokia neteisybė!.. – subliuvo storulis ir nurijo karčią ašarą.

– Dabar ne tai svarbu. Nepamirškite plano: pamatom ką nors atvažiuojant, sustabdom, vagiam drabužius, sėdam į karietą ir varom į rūmus. Ir nepamirškit svarbiausio: vagiam tik tai, ko nesimatytų pasikišus po drabužiais! Aišku?

– Aišku.

Pasirodžius pirmai karietai, plėšikai su ginklais rankose iššoko iš krūmų, išvarė žmones iš karietos, juos surišo, nurengė, patys apsirengė jų drabužiais ir nudardėjo į rūmus.

– Planas koreguojamas, – kelyje įspėjo vadas. – Vežėjo drabužiai labai ankšti, todėl jie tiko bailiui. O dabar apsižiūrėkime, kas mes tokie!

Vadas iš kišenės išsitraukė kvietimą ir pradėjo skaityti.

– Aha… Taigi aš esu Drabužių karalystės valdovas Šalikas III, o tu, – atsisuko į storulį, – mano žmona Skrybėlina.

– Fe!.. Ar būtinai turiu būti moteris?

– Būtinai! Tik tau tiko tos dručkės drabužiai.

– Atvažiavom, – nutraukė jų pokalbį bailusis vežėjas.

Plėšikai išsirito iš karietos, iš daiktadėžių išsiėmė dovanas ir prisakė vežėjui laukti ir, jei tik prireiks, būti pasiruošusiam nešti kudašių.

Eidamas į menę vadas skaudžiai kumštelėjo storulį alkūne:

– Neapsiėsk! Žinok: kuo mažiau vietos užims pilvas, tuo daugiau vietos liks grobiui.

Vakarėlio įkarštyje Bonakadas linksmai kalbėjosi su Trikampio stalo draugais:

– Tai pats šauniausias mano gimtadienio vakarėlis! Džiaugiuosi, kad paskyriau jus organizatoriais. Muzika puiki, maistas nuostabus, o visi indai ir stalo įrankiai – iš gryno aukso! Net nežinojau, kad jie mėtėsi sandėliuke. Tiesa, svečių gal kiek per daug… Pusės iš jų niekada nebuvau matęs. O Šalikas III iš viso neatpažįstamas! Kažin kas jam nutiko nuo tada, kai paskutinį kartą matėmės?

Staiga į rūmų menę neestetiškai įsiveržė pusnuogis vyras ir sušuko:

– Mus apiplėšė! Skelbkit plėšikų paiešką!

– O kas tu toks? – paklausė Bonakadas.

– Šalikas III!

Visų žvilgsniai nukrypo į apsišaukėlius plėšikus, kurių vienam iš po sijono tuo metu žemėn džangželėjo šakutė. Plėšikai susižvalgė ir, nežinodami, ką daryti, šoko pro vėdinimui paliktą atdarą langą kaip tik ten, kur buvo pastatyti aviliai su karaliui dovanų atvežtomis užjūrio bitėmis.

Bonakadas baimės iškreiptu veidu prilėkė prie lango ir gailiai sušuko:

– O, mano užjūrio bitės! Jie sugadino mano bičių žudikių avilius! Tuoj pat juos suimkite!

Deja, nieko imti jau nebereikėjo: po bičiulystės su bitėmis plėšikai greitosios pagalbos karučiais buvo gabenami tiesiai į špitolę, kur sutinę kaip rąstai prariogsojo du mėnesius.

Ak, tiesa, jūs dar nežinote, kaip baigėsi bailiajam vežėjui. Jei prisimenate, į rūmų menę įsiveržė tik Šalikas III. Jo menkai apsirengusi žmona ir tikrasis vežėjas užtiko apsimetėlį bemiegantį su vadelėmis rankose. Moteriškė šoko ant niekšo ir jį prislėgusi laikė, kol vežėjas atsiėmė savo drabužius, o paskui abu jį tomis vadelėmis surišo.

Ilgai buvo ginčytasi, kur – Auliniuose ar Drabužiuose – surengti plėšikams teismą. Galop buvo nutarta, kad Auliniuose, nes ten nusikaltėliai buvo sučiupti, o Bonakadas visus įtikino, kad didžiausią žalą patyrė būtent jis: jo gimtadienis buvo sugadintas, auksiniai stalo įrankiai pabuvojo vyrui po sijonu, o užjūrio bitės kurį laiką neturėjo namų, todėl buvo priverstos gyventi dvare ir bičiuliautis su dvariškiais.

Kai plėšikai atitino, įvyko teismas. Karalius Bonakadas, pasitaręs su savo patarėjais, gavo tokį patarimą: bausmė lai būna humaniška – tegul mato Drabužių karalystės žmonės, kokie Auliniai teisingi! Taigi už karietos vagystę ir Šaliko III bei Šalikienės išrengimą – vienas mėnuo viešojo (ne karališkojo!) tualeto valymo. Kaip matote, bailiui pasisekė – jam tai buvo visa bausmė. Tačiau kiti du, atsimenate, dar prisidirbo rūmuose!.. Už stalo įrankius jie gavo metus kalėjimo, už apgadintus užjūrio bičių avilius – dar penkerius metus, o po viso to už baisiausią nusikaltimą – karališkojo gimtadienio sugadinimą – juos dvidešimčiai metų pažadėta ištremti į Sniego karalystę lopyti meškoms kailinių.

Šio nuotykio moralas toks: geriau jau nenorėk svečiuotis pas Bonakadą.

 

Kaip atsirado Bonakado brėžiniai

– Jūsų Didenybe, pas jus atvyko šaukliai iš Pupų karalystės!

– Puiku! Įleiskite juos!

Į menę įsirideno du uždusę, riebūs tipai. Kadangi jie buvo labai uždusę, tai kalbėjo pasikeisdami:

– Gerbiamas…

– Karaliau Bonakadai…

– Jūs esate…

– Kviečiamas į…

– Princo Pupelijaus…

– Vestuves…

– Kurios įvyks kitą…

– Antradienį…

– Pupų karalystėje.

Baigę šį sakinį, dručkiai apsisuko ir, sunkiai vilkdami kojas, išėjo. Bonakadas nusistebėjo:

– Matai, kaip žmones nupeni Pupų karalystėje! Tikri pūstapilviai! Tik reikėjo nulipti nuo žirgų, o jie jau ir nusigalavo – kone užduso visai! Ir ar tik ne paskutinį kvapą išleido?..

Vakare Bonakadas sušaukė Trikampio stalo draugus ir aptarė šį reikalą.

– Ar derėtų mums ten keliauti? Juk aš niekada nesu buvęs toje karalystėje! Mes net nepalaikome diplomatiškų santykių su Pupomis.

– Su kaimyninėmis karalystėmis reikia palaikyti visokius santykius, – išsakė savo nuomonę užsienio reikalų ministras. – Pupų karalystės valdovas kažkada lankėsi Auliniuose. Jeigu ten nuvyksime, karalius supras, kad jo nepamiršome ir įsigysime puikų sąjungininką, jeigu kas nors mums paskelbtų karą.

– Puikiai sugalvota! – nušvito Bonakadas. – O gal kartais kuris iš jūsų žino, su kuo tuokiasi princas Pupelijus?

– Girdėjome,  kad su princese Orchidėja.

– Su ta keistuole iš Narcizų karalystės, kuriai patinka drakonai?

– Taip, su ta pačia!

– Tai, pasirodo, ir Pupų karalystėje žmonėms proto pagailėta! – nusistebėjo Bonakadas. Tuomet atsistojo, iškėlė ranką ir paskelbė:

– Ruoškitės – antradienį išjojame!

Taigi antradienį trisdešimt Trikampio stalo draugų patraukė į Pupų karalystę. Bonakadas jojo priekyje, rodydamas visiems kelią. Bejodamas mąstė: ,,Kurioje, po galais, pusėje ta Pupų karalystė yra?” Bet negi dabar atsisuksi ir garsiai klausi?

Netikėtai kelias išsišakojo į dvi atšakas. Bonakadas nusprendė joti dešiniąja, vedančia į miško gilumą. Jau suko žirgą, bet vienas iš svitos jį pristabdė:

– Palauk, man atrodo, kad reikia sukti į kairę.

– Kas čia vadovauja: tu ar aš? – supyko Bonakadas ir nujojo dešiniuoju taku. Visi nusekė paskui jį.

Ėjo laikas, pradėjo temti, o Trikampio stalo draugai dar nebuvo išjoję iš miško.

– Sakiau, kad reikia sukti kairėn, – papriekaištavo vienas iš svitos.

– Tylėk, Belerai! – suriko Bonakadas. – Ir kodėl aš tave priėmiau į Trikampio stalo draugiją? Dar keli metrai, ir miškas baigsis.

Iš tikrųjų Bonakadui Beleras visai nepatiko. Jis visada į Bonakadą kreipdavosi vardu, nuolat jam prieštaravo, ir, kas labiausiai Bonakadą siutino, visada būdavo teisus. Dėl viso šito Bonakadas jo nekentė, bet vis dėlto turėjo jį priimti į Trikampio stalo draugiją, nes…

– Kaip tai kodėl? Juk aš – tavo brolis!

– Pirma, ne brolis, o įbrolis. Ir antra, jei mano tėtė nebūtų vedęs tavo mamos, tu negalėtum kvėpuoti karališku oru, matyti karališkų vaizdų ir girdėti karališkų garsų! Aišku tau?

Beleras nutilo ir daugiau neprasižiojo. Jam pasidarė aišku.

Šiek tiek pajoję keliauninkai pamatė namelį ant vištos kojelės. Bonakadas sustojo, apžiūrėjo trobelę ir pasakė:

– Tokios lūšnos kaip gyvas nesu matęs. Turbūt mes jau Pupų karalystėje.

– Manau, mums reikėtų nešdintis iš čia, – įspėjo Beleras.

– O aš manau, kad bailiams nereikėjo kelti kojos iš dvaro! – atšovė Bonakadas. – Taigi aišku, kad tuoj pasieksime tikslą. Tereikia prajoti šią architektūros klaidą ir tada…

Staiga trobelė sujudėjo. Vištos koja susirietė, trobelė nusileido, iš jos išėjo pikta  emancipuota  sena ragana. Ji piktu žvilgsniu nužvelgė atklydėlius ir paklausė Bonakado:

– Kaip tu pavadinai mano unikalų meno kūrinį?

– Architektūros klaida! – riktelėjo supykęs Bonakadas. – Tu neleidai man sakinio užbaigti, todėl manau, kad esi ne tik sena ragana, bet dar ir kurčia kaip siena! Kas tau leido kreiptis į mane ,,tu”? Kaip tu manai, kas aš toks?

– O kaip tu manai, kas aš tokia? – sužaibavo akimis sena ragana, išsitraukė iš meniškai išpašytų džinsų kišenės saują kažkokių dulkių, papūtė visiems į akis ir kaip niekur nieko nupėdino į savo trobelę.

Vyrai apsidairė ir pamatė, kad pavirto balandžiais! Bonakadas paniekos kupinu žvilgsniu atsisuko į užsienio reikalų ministrą ir pasakė:

– Žinoma, žinoma! Paklausykim tavęs ir jokim į Pupų karalystę: užsitikrinsime saugumą, rasim sąjungininkų… Pažiūrėk, kuo per tave visi  pavirtome!

– Bonakadai, baik! – sušuko Beleras. – Visi žino, kad kaltas tu. Jojai ne į tą pusę!

– Dar pažiūrėsim! – sušuko Bonakadas ir purptelėjo į viršų. Visi nusekė paskui jį.

Iš aukštybių atsivėrė nuostabus vaizdas: miškai, upės, kalnai. Matėsi ir aplinkinės karalystės. Bonakadas džiaugėsi, kad jo karalystė buvo pati didžiausia. Tačiau visiems rūpėjo ne tai. Visi žvalgėsi, kurgi ta Pupų karalystė. Ir pamatė: ji tikrai buvo kairėje pusėje.

– Na? – Beleras pasižiūrėjo į Bonakadą reikšmingu žvilgsniu.

– Belerai,- ramiai ištarė Bonakadas, – kai grįšime namo, primink man, kad nukirsčiau tau galvą.

Beleras nutilo. Vienas balandis sušuko:

– Žiūrėkit! Ten – gerosios burtininkės trobelė! Ji galės mus atkerėti!

Visi balandžiai nuplasnojo trobelės link. Ir jiems pasisekė – toje trobelėje tikrai gyveno geroji burtininkė. Ji greitai sumojo, kas nutiko keliauninkams, ir atvertė juos į žmones.

Vienas iš svitos paklausė:

– Ar vis dar josime į Pupų karalystę?

Bonakadas pagalvojo ir pasakė:

– Ne. Geriau grįžkime namo. Rytoj nujosime pas Gvazdikėlį XCIX švęsti vestuvių. Koks skirtumas, ar švęsime jaunikio pusėje, ar nuotakos!  Narcizuose irgi turi būti vestuvės – juk karalius tekina vienturtę dukterį! Kas su manimi sutinka?

Visi sutiko. Beleras kraipė galvą ir nesakė nieko.

Kitą dieną visiems grįžus iš tuščio karaliaus Gvazdikėlio XCIX dvaro (mat narciziškiai šventė vestuves Pupose), Bonakadas sušaukė Trikampio stalo susirinkimą ir paskelbė:

– Visa, kas nutiko mums bekeliaujant į Pupų karalystę ir grįžus iš jos, liks tarp mūsų, ir šią paslaptį mes nusinešime į kapus. Visi sutinkate?

– Taip, Jūsų Didenybe!

– Be to, kai buvau balandis, iš viršaus labai aiškiai mačiau mūsų karalystės panoramą – labai gražus vaizdas. Manau, reikia sukurti brėžinius, kad niekas daugiau niekada niekur nepasiklystų ir pavadinti juos Bonakado brėžiniais. Šitokiu būdu aš pateksiu į istoriją!

– Bonakadai, – neištvėręs įsiterpė Beleras, – tokie brėžiniai jau yra – juos visi vadina žemėlapiais.

– Gerai, kad priminei! – įgėlė Bonakadas. – Jau būčiau pamiršęs, kad turiu tau nukirsti galvą!

– Baik, Bonakadai! Juk aš – tavo brolis!

– Gerai jau… – nusileido Bonakadas. – Šį kartą liksi gyvas. Bet žiūrėk, kad daugiau tokių nesąmonių nebūtų!

– Kokių nesąmonių?

– Na, kad… Štai tu ir vėl pradedi! Tiesiog tylėk!

– To tai jau nebus. Turi gi kažkas tave…

– Ai, tiek to – taukšk sau į sveikatą! Vis tiek bus taip, kaip aš sakau!

 

Kaip Bonakadas sutiko savo meilę

Bonakadas liūdnas. Mirė pats svarbiausias karalystėje žmogus – jo senasis virėjas. Taigi karalius sėdėjo ir it koks žlugtas mirko ašarose, o mirusio virėjo giminaičiai jį guodė kaip įmanydami.

– Kodėl? – verkė Bonakadas. – Kodėl jis? Kodėl taip anksti? Jam tik šimtas metų! Kur aš kitą tokį gausiu? Jam dar nebuvo laikas išeiti, o man – jį prarasti…

– Neverkite, Jūsų Didenybe, – guodė virėjo mama. – Visiems ateina laikas iškeliauti.

– Bet kodėl jis? Kur aš dabar rasiu gerą virėją? Nukirsiu galvą tam, kas kaltas dėl jo mirties! Kaip virėjas mirė?

– Jis maudėsi ežere, išlipo ant kranto ir švariai numirė.

– Aišku! Kaltas ežeras! Nusausinkite tą kvailą balą! Tegul supras, kaip aš jaučiuosi! Ir uždrauskite visiems karalystės virėjams maudytis! Negaliu leisti, kad dar kada nors pasikartotų tokia tragedija. O dabar – vykdykit!

Suglumę mirusiojo giminaičiai traukydami pečiais išėjo iš dvaro. Karalius atsistojo ir pasižiūrėjo į veidrodį. Vaizdas buvo nekoks: suglamžytas veidas, rožinės akys, varvanti nosis. Bonakadas sukvietė dvidešimt devynis savo draugus prie Trikampio stalo ir paskelbė ekstra pranešimą:

– Aš, jūsų valdovas – nors šiaip turėčiau valdyti ne tik jus, bet ir visą pasaulį – didžiai gerbiamas karalius Bonakadas, skelbiu prestižinį konkursą: raskit man virėją! Laimės tas, kuris pirmas atves pas mane žmogų, mokantį gaminti maistą taip skaniai kaip… Koks buvo jo vardas? Ai, tiek to – nesvarbu! Tiesiog suraskit man puikų virėją. Laimėtojas gaus… Paskui sugalvosiu! Tuo ir užbaigiu šį itin svarbų Trikampio stalo susirinkimą.

– Bet, Jūsų Didenybe, – paklausė ministras, – kur mums jo ieškoti?

– Kur tik norit! Tiesiog suraskit man virėją! Leidžiu jums imti ką tik norite iš mano kariuomenės ir žirgyno. Ieškokite nors ir po visą pasaulį, bet suraskit man virėją. Ir geriau paskubėkit, nes jau noriu valgyti. Skaičiuoju iki…

– O ką reikės daryti, jei staiga kils karas? – susirūpino užsienio reikalų ministras.

– Pasakyk, kad priešas palauktų, nes visa mano kariuomenė ieško man virėjo! Nejaugi viską turiu galvoti pats! Vienas…

Visi karaliaus draugai žaibo greitumu išlėkė ieškoti virėjo. Jie, žinoma, suprato, kad laimės tas, kuris virėją suras greičiausiai, todėl net nesivargino niekur toli keliauti. Jie susirado pažįstamų rekomenduotus savo karalystės virėjus ir grįžo su jais į pilį.

– Pradėkime konkursą ,,Kas taps mano virėju”,- paskelbė Bonakadas. – Laimės tas, kuris geriausiai pagamins mano mėgstamiausią patiekalą. Pradėkit! – ir išėjo.

Bonakadas buvo sumanus. Duodamas tokią užduotį, jis išbandė ne tik konkurso dalyvius, bet ir savo draugus: tikrino, ar jie žino, ką labiausiai jų karalius mėgsta.

Po dviejų valandų Bonakadas grįžo. Pasirodo, tik penki iš dvidešimt devynių jo draugų žinojo, kad mėgstamiausias jo patiekalas – cepelinai. Bet jie negali būti įdaryti visiems įprastu įdaru – mėsa! Bonakadas vertino išradingumą, todėl ketino įdarbinti virėją, išradingiausiai įdariusį cepelinus.

Atsipjovęs pirmojo cepelino Bonakadas net pašoko iš pykčio:

– Kas čia dabar!? Tegu šitos bjaurasties autorius tuojau pat nešdinasi iš mano pilies! O su jį suradusiu draugu reikės rimtai pasikalbėti.

Atrodo, vienas iš draugų buvo pamiršęs, kad karališkųjų cepelinų negalima įdaryti mėsa. Taigi konkurse liko keturi dalyviai.

Prapjovęs antrąjį cepeliną ir pamatęs įdarą karalius tik susitąsė ir vos neapsivėmė:

– Kas čia per šlykštus kraujas!?

– Tai uogienė, Jūsų Didenybe, – drebančiu balsu pralemeno virėjas.

– Kaip aš, po galais, valgysiu cepelinus su uogiene!? Pralaimėjai! Lauk iš čia!

Taigi dar vienu virėju buvo atsikratyta. Liko trys.

Bonakadas prapjovė trečiąjį cepeliną ir pakėlė pykčio kupinas akis į virėją:

– Gal tu nori mane nužudyti!?

– Visai ne, Jūsų Didenybe. Aš tik…

– Įdėjai į cepeliną kiaušinį, kuriuo lengvai galėjau užspringti! Greičiau dink iš čia, kol dar turi nuosavą galvą ant koto!

Štai ir trečias virėjas išlėkė iš pilies. Bonakadas nusivylė. Tikriausiai visame pasaulyje neliko tokio nuostabaus, išradingo ir nepavojingo sveikatai virėjo kaip tas, kurio vardo Bonakadas nežinojo… Jis atsipjovė ketvirto cepelino. Truputį pažiūrėjo, pagalvojo ir pakėlė galvą:

– Na, oro įdaras nėra labai originalus sumanymas, bet kol kas tai – geriausias variantas. Tu turi daug vilties tapti mano virėju.

Beliko penktasis cepelinas. Bonakadas jo atsipjovė ir, vos tik pamatė, kas viduje, pašoko iš džiaugsmo:

– Tai nuostabiausias dalykas, kokį tik esu matęs! Cepelinas, įdarytas pienu su silke! Tai bent skanumas! Tu priimtas!

Bonakadas pakėlė akis, kad galėtų apžiūrėti savo naująjį virėją, bet vos tik jį pamatė, siaubas sukaustė jo veidą.

– Bet juk tu – moteris! – sušuko jis pasibaisėjęs.

– Tai kas? Negaliu dėl to būti virėja?

– Tai aišku, kad ne! Virėjai gali būti tik vyrai. Tavo, moterie, vieta namuose, o ne mano dvare!

Moteris supykusi paliko dvarą. Bonakadas atsisuko į vienintelį likusį virėją ir pasakė:

– Sveikinu! Nuo šiol tu – mano naujasis virėjas! Eik ir virk.

Vakare karalius žiūrėjo spektaklį. Jis turėjo nuosavą teatro trupę, kuri kiekvieną vakarą suvaidindavo ką nors juokingo. Aktoriai buvo labai išradingi. Jie kasdien sugalvodavo po tokį įspūdingą vaidinimą, kad…

Na, gerai, nemeluosiu: trupė nebuvo išradinga, o vaidinimai – nieko verti. Aktoriai visai neturėjo smegenų ir kiekvieną vakarą vaidindavo tai, kas tą dieną įvykdavo pilyje. Bonakadas jiems nenukapojo galvų tik todėl, kad įbrolis Beleras įtikino jį aktorius esant protiškai neįgaliais.

Spėkit, ką aktoriai sugalvojo vaidinti šįvakar? Teisingai! Jie vaidino konkursą ,,Kas taps mano virėju”. Tiesa, aktoriai konkurso pavadinimą pakeitė į ,,Kas bus kitas mauduolis”. Taigi pirmiausia įėjo vyrukas su milžiniška karūna ant galvos bei šakute ir peiliu rankose. Jis suko ratus apie staliukus su cepelinų maketais. Sustojęs prie vieno staliuko jis šakute prismeigė cepeliną ir atsikando jo. Pusė atkąsto cepelino dar liko ant šakutės, taigi Bonakadas pamatė, kad tai – cepelino su mėsa kopija. Aktorius, vaidinantis karalių, spjovė sukramtytą cepeliną į publiką, tėškė kitą jo pusę su visa šakute ,,virėjui” į veidą ir išvarė iš pilies. Toliau buvo cepelino su uogiene eilė. ,,Karalius” atsipjovė cepelino, pakramtė, nurijo ir… fontanu privėmė tiesiai ant grindų. Bonakadui buvo įdomu, kaip jie tai padaro.

Vienas aktorius vaidino susijaudinusį tarną, kuris bėgo padėti ,,karaliui”, paslydo ant ,,vėmalų”, tėškėsi į juos ir dar ,,karalių” nusitraukė su savimi. Tam tarnui ir to cepelino virėjui tuojau kartoniniu kirviu buvo nukirstos galvos. Bonakadas sutiko, kad tai teisinga, todėl plojo.

Paskui ,,karalius” atsipjovė cepelino, kuriame turėjo būti kiaušinis. Pamačiusiam tą kiaušinį ,,karaliui” net akys iššoko tikrąja šių žodžių prasme – ant galvos jam su spyruoklėmis buvo pritaisytos netikros akys! Tai bent triukas! ,,Karalius” nuteisė ,,virėją” mirties bausme: privertė suvalgyti cepeliną. ,,Virėjas” jo atsikando, užspringo ir krito negyvas. Liko tik du virėjai, kurių vienas buvo su moters peruku. ,,Karalius” dūrė pirštu į aktorių be peruko ir sušuko : ,,Tu laimėjai! “. ,,Moteris” pasakė  ,, Bet Jūs net neparagavote, ką pagaminau! “. ,,O kam? ” – paklausė ,,karalius”. –  ,,Tavęs vis tiek nepriimsiu. Tu juk moteris”. ,,Moteris” apsiverkė ir išbėgo…

Bonakadas tik dabar, stebėdamas save iš šalies, suprato, kaip kiauliškai pasielgė. Juk ta moteris buvo jauna ir daili: apvalutė it cukrinė bandelė su razinomis, lūpos sudėtos širdele, baltos rankos, tik keliose vietose įpjauti putlūs pirštai, gražiai sviestu sutepti plaukai… Jis tuojau pat pasikvietė tarną ir pasakė:

– Sužinok, kur gyvena ta virėja, ir atvesk ją čia.

– Dabar?

– Tai aišku, kad dabar!

– Bet juk dabar dešimta vakaro!

– Vienas…

Tarnas tuoj pat nuskuodė ieškoti virėjos. Po valandos grįžo su mergina. Bonakadas, į ją pažiūrėjęs, pagalvojo: ,,Ar ji nebuvo storesnė? Ir ar tik jos plaukai nebuvo labiau sviestu sutepti?”

– Jūsų Didenybe, – pradėjo teisintis tarnas, – Jūsų pageidaujama virėja nesiteikė čia atvykti, todėl atvedžiau jos seserį.

– Kaip tai nesiteikė atvykti!? – įsiuto Bonakadas. – Juk aš aiškiai pa…

– Ji pasakė, kad jos vieta namuose, o ne dvare, – nutraukė jį mergina, – todėl, jeigu tau taip reikia su ja susitikti, pats pas ją ir važiuok.

– Pagarbiau kalbėk su karalium! – sušuko Bonakadas.

– Pagarbiau kalbėk su moterimis! – sušuko mergina.

– Tu mane tuoj supykdysi!.. – it žaltys sušnypštė Bonakadas.

– Tu mane jau supykdei!  – it gyvatė atšnypštė mergina.

Bonakadas suprato, kad toliau su ja ginčytis beprasmiška – juk ji moteris. Taigi jis tiesiog pasikinkė žirgus, sėdo į karietą, nuvažiavo pas tą virėją ir jos atsiprašė. Virėja jam atleido ir sutiko pas jį dirbti.

Turbūt jums kilo klausimas: tai kurgi ta Bonakado meilė, apie kurią buvo užsiminta pavadinime. Na, sakiau tik tai, kad jis ją sutiks. Jis ją ir sutiko. Tai ko jūs dar norite?

Kaip Bonakadas vos neprarado galvos

Buvo juoda naktis. Bonakadas miegojo. Staiga pasigirdo garsus beldimas į jo miegamojo duris. Pabudęs Bonakadas sušuko:

– Pasirodyk, kad galėčiau nukirsti galvą!

Pro duris įbėgo baimės ištiktas tarnas ir sušuko:

– Jūsų Didenybe, rūmai dega!

– Ką!? – negalėjo patikėti Bonakadas. – Kaip tu drįsti tokiais pokštais man trukdyti miegą!?

– Ne, Jūsų Didenybe, rūmai iš tikrųjų dega! Reikia bėgti!

Pagaliau Bonakadas patikėjo ir ištiktas panikos iššoko iš lovos.

– Kodėl anksčiau neperspėjai!? Turiu apsirengti! Juk nebėgsiu pasikaišęs naktinius marškinius!

Kol Bonakadas rausėsi savo drabužių spintoje, tarnas atidarė langą, čiupo karalių ir kartu su  juo įšoko į karališkąją kūdrą, kurios vandeniu tuo metu buvo gesinamas gaisras.

Daug žalos nebuvo patirta. Rūmai apdegė tik iš išorės. Nesudegė jokios brangenybės.

Rytą Bonakadas sušaukė Trikampio stalo susirinkimą ir pradėjo jį tokiais žodžiais:

– Nors visi žinote, kad aš esu puikus žmogus ir nuostabus valdovas, bet, pasirodo, ir aš turiu priešų. Naktį kažkas – akivaizdžiai nevisprotis – sugalvojo padegti mano rūmus. Jūs privalote išsiaiškinti, kas tai padarė.

– Bet, Jūsų Didenybe, ar tai ne policijos darbas?

– Policija tegul padeda paprastiems žmonėms, – pasakė Bonakadas. – Kai kalbame apie mane, policija esate jūs.

– Bet nė vienas iš mūsų nemoka tirti nusikaltimų.

– Jei aš pasakau, kad jūs esate policija, tai reiškia, kad jūs esate policija! – įsiuto Bonakadas.-Noriu, kad iki vakaro kiekvienas iš jūsų atvestų bent po vieną įtariamąjį. O jei manęs neklausysit, tai tada: vienas…

Trikampio stalo draugai tuoj pat puolė ieškoti nusikaltėlio.

Vakare Bonakadas įtūžęs rėkė ant savo draugų:

– Kaip jūs galėjot nesučiupti nusikaltėlio!? Juk daviau jums visą dieną! Visiems galvas nukaposiu!

– Liaukis, Bonakadai, – bandė teisintis Beleras. – Mes visi čia esame valdyti šalį, o ne tirti nusikaltimus. Jei nori išsiaiškinti tiesą, samdykis tyrėjus.

– Ir tik dabar man tai sakai!? – dar labiau įsiuto Bonakadas. – Ar bent įsivaizduoji, kur dabar gali būti tas nusikaltėlis!?

– Taip, ir todėl iš pat pradžių nusamdžiau tyrėjus, – atsakė Beleras ir sušuko : – Įeikit!

Menėje pasirodė du juodus apsiaustus apsivilkę vyrai. Bonakadas puolė į paniką:

– Belerai, ką čia darai? Pašaliniai negali dalyvauti Trikampio stalo susirinkimuose! Ką čia veikia šitie chalatuočiai!?

– Tai – profesionalūs tyrėjai, kuriuos nusamdžiau, – pristatė atėjūnus Beleras. – Iksas ir Nulis gali ištirti bet kokį nusikaltimą.

– Tikiuosi, nusikaltėlį jau sučiupote? – Bonakadas kreipėsi į tyrėjus.

– Dar tik renkame įkalčius, Jūsų Didenybe, – atsakė vienas jų.

– Bet jau numanome, kas galėtų būti kaltas, – pridėjo kitas. – Mums derėtų su jumis pasi…

– Puiku! Paskelbsite viską rytoj! – nudžiugo Bonakadas. – O jūs, – atsisuko į savo draugus, – pasirūpinkite, kad kuo daugiau žmonių girdėtų tyrėjų išvadas ir mano nuosprendį. Tai bent renginys karalystėje bus!

– Palauk, Bonakadai, – įsiterpė Beleras, – ar tu tikrai nori sugėdinti žmogų prieš visą karalystę?

– Tai žinoma! Jis to nusipelnė! Tegu visi žino, koks mulkis padeginėja namus! Gerai, visi išsiskirstykit! Susirinkimas baigtas!

Prieš miegą Bonakadas vaikščiojo pirmyn atgal po savo kambarį ir rinko bausmę nusikaltėliui.

– Turėtų būti humaniška bausmė, – svarstė jis. – Įsakysiu padegti jo namą!

– Ne! – sušuko Beleras. – O kas, jei jis turi šeimą?

– Tai tada šeima turėjo jį atkalbėti nuo mano rūmų padegimo! – pasakė Bonakadas. –  Sugalvojau! Padegsime jį patį!

– Bonakadai! – sušuko Beleras. – Baik tu su ta piromanija!

– Aš čia karalius! Neįsakinėk man!

– Esu tikras, kad jei žmonėms būtų leista rinktis, jie karaliumi išrinktų mane.

– Baik tu su tomis savo filosofinėmis nesąmonėmis, – atlaidžiai pasakė Bonakadas. – Juk žinai, kad žmonės niekada negalės rinkti sau valdžios. Karalių jie gauna dovanų iki gyvos galvos!

– Na, taip… Bet nors nesiek nusikaltėlį bausti ugnimi.

– Tai ką man su juo reikės daryti, – susierzino Bonakadas, – jei nė viena mano siūlyta bausmė tau nepatinka!?

– Žinai, – pasakė Beleras, – kartais pažeminimas visos karalystės akivaizdoje jau yra pakankama bausmė.

– Juk negaliu tiesiog visiems paskelbti, kas yra nusikaltėlis, ir jį paleisti! Be to, tik paviešinimo gali ir neužtekti. Ištremsiu jį! Kur nors…

– Ne!

– Žinai, Belerai, tu man visiškai nepadedi, – nusprendė Bonakadas. – Nešdinkis iš mano kambario, o bausmę aš galvosiu pats.

Kitos dienos popietę visi karalystės gyventojai susirinko į rūmų kiemą, kurio viduryje buvo pastatyta milžiniška statinė. Gal nuo alaus. Bonakadas užlipo ant jos ir pradėjo kalbą:

– Brangūs mano valstiečiai! Šiandien susirinkome čia mano vardu paskelbti nuosprendžio niekšui, turėjusiam įžūlumo padegti mano rūmus. Te visi pamato, kuo baigiasi padegėjų gyvenimas!

Bonakadas reikšmingai nutilo. Visi aplinkui irgi tylėjo. Beleras, supratęs, ko Bonakadas nori, pradėjo ploti. Tada pradėjo ploti ir kiti Trikampio stalo draugai, o po jų – ir visi valstiečiai.

Bonakadas stovėjo patenkintas: šypsojosi, kol plojimai nutilo. Po to vėl pradėjo kalbėti:

– Dabar kviečiu ant pakylos tyrėjus Iksą ir Igreką…

– Nulį! – sušnabždėjo Beleras.

– Hm, Iksą ir Nulį, kurie paskelbs, kas yra nusikaltėlis. Ropškitės!

Tyrėjai užlipo ant statinės. Bonakadas iškėlė ranką, kurioje buvo vokas.

– Šiame voke yra nuosprendis nusikaltėliui, – paskelbė jis. – Nuosprendį po nusikaltėlio paviešinimo perskaitys Iksas, – pasakė Bonakadas ir padavė voką vienam tyrėjui. Tam, kuris stovėjo arčiau.

– Jūsų Didenybe, aš – Nulis, o ne Iksas, – pasakė voką gavęs tyrėjas.

– Tada tu skaitysi nuosprendį! – sušuko susierzinęs Bonakadas. – O Iksas tegu paskelbia visiems nusikaltėlio vardą.

Tyrėjas Iksas atsikrenkštė.

– Pirmiausia, jei leisite, papasakosiu apie visus rastus įkalčius.

– Gerai, laiko mes turim!

– Pirmiausia mano ir Nulio dėmesį atkreipė vaško pėdsakai, – pradėjo kalbėti Iksas. – Iškart tapo aišku, kad nusikaltimo įrankis – žvakė.

– Ką!? – apstulbo Bonakadas. – Kas per mulkis padeginėja namus žvakėmis!?

– Leiskite pabaigti, – pasakė Iksas. – Taigi žinojome kuo, tačiau nežinojome, kas, kaip ir kodėl. Pradėjome dairytis kitų įkalčių ir ten, kur buvo pastatyta žvakė ir įsiplieskė gaisras, radome batų pėdsakų.

Minia suošė. Patenkintas tyrėjas Iksas atsikrenkštė vėl.

– Tikrinome kiekvieną rastą batą, kiekvieną batų porą ir nusikaltėlio batus radome… Spėkite kur?

Tyrėjui Iksui patiko minios dėmesys, todėl jis kaip tikras retorikos specialistas intrigavo toliau.

– Tikrai neatspėsite! Ogi rūmuose!

– Ne, to negali būti, – pralemeno Bonakadas. – Nejaugi mane norėjo sunaikinti vienas mano draugelių? Dabar tai tam niekšui bus šakės!

– Taigi išsiaiškinome, – tęsė Iksas, – kad nusikaltėlio avėti batai priklauso… Atspėkite kam?

– Sakyk greičiau nervų netąsęs! – riktelėjo Bonakadas.

– Ogi karaliui Bonakadui.

Minia nuščiuvo. Pasigirdo pavieniai aikčiojimai. Visi sužiuro į Bonakadą. Jis patas kelias sekundes stovėjo tylėdamas, o po to, supratęs, kas nutiko, pasipiktino:

– Ką!? Nusikaltėlis avėjo mano batus!?

– Ne, Jūsų Didenybe, – ramiai atsakė Iksas. – Tai Jūs esate nusikaltėlis. Apklausėme keletą rūmų gyventojų ir išsiaiškinome, kad užvakar vakare Jūs ėjote pasivaikščioti pasišviesdamas žvake. Bevaikščiodamas sutikote vieną pažįstamą ir užsikalbėjote, o paskui kartu su juo grįžote į rūmus pamiršęs, kad palikote žvakę ant karališkosios skiedrų krūvos.

– O dabar skaitau nuosprendį… – paskelbė Nulis.

Bonakadas pabalo. Nulis atplėšė voką:

– Karaliaus Bonakado vardu Jo didenybė pats save nuteisia mėnesį valyti karališkąją išvietę.

– Ką!? Taip negalima! – sušuko Bonakadas. – Aš juk karalius!

Sargybiniams teko nukelti rėkiantį ir besispardantį Bonakadą nuo statinės ir nunešti į rūmus.

– Tai kaip bausmė? – vakare paklausė Beleras Bonakado.

– Belerai, – ramiai atsakė Bonakadas, – aš tave nudėsiu. Tu viską žinojai, ar ne?

– Tai žinoma! – švytėjo įbrolis. –  Juk tyrėjai dirbo man.

– Ir tu parašei šitą nuosprendį?

– Taip. Puikiai susitvarkiau, ar ne?

– Kodėl!? – supyko Bonakadas. – Galėjai sugalvoti bet kokią bausmę, o parinkai tokią, kad…      Net negaliu sakyti to garsiai! Kodėl nevykdei maniškės bausmės?

– Nes buvau tikras; niekas nėra vertas to, ką tu ten parašei, – atsakė Beleras ir padavė Bonakadui nepraplėštą voką.

– Net nepažiūrėjai, kas ten?

– Nenoriu to nė žinoti! – pasakė Beleras, apsisuko, ištarė ,,Nėra už ką!“ ir išėjo.

– Aš tau nedėkojau! – šūktelėjo Bonakadas įbroliui pavymui.

– Apsimesiu, kad padėkojai dar kartą! – jau iš kiemo sušuko Beleras.

Bonakadas atplėšė voką, ištraukė lapelį ir pažiūrėjo į savo ranka parašytus žodžius: ,,Nukirsti galvą“. Jis suplėšė lapelį, užsimovė gumines pirštines ir apsiginklavęs šepečiais, kibirais bei maišeliais su chlorkalkėmis nukrypavo vykdyti bausmės.

 

Gabrielius Zaveckas

Gabrielius Zaveckas

Gabrielius Zaveckas

Esu Gabrielius Zaveckas iš nedidelio provincijos miestelio – Kybartų. Šiuo metu mokausi Kristijono Donelaičio gimnazijos antroje klasėje. Kad ir kaip neprotingai nuskambėtų džiaugiuosi, kad esu provincialas – jaučiu didelį malonumą gyvendamas ramioje aplinkoje.

Pradėjau kurti nuo penktos klasės. Žinoma, toji kūryba buvo tokia, kokios ir galima tikėtis iš mažo mokinuko – paprasčiausiai surimuoti sakiniai ir vienas kitas vaizdingesnis posakis ar palyginimas. Kūriau labiau ne iš idėjos, o, galima sakyti, iš pareigos (mokytoja liepė). Dabar, sakyčiau, rašau fragmentiškai – kartais keletą mėnesių neatsiranda jokios minties, o kartais per vieną savaitę atiduodu visų metų „duoklę“.

Patinka esė žanras. Kaip atrandu temų? Ogi įvairiai. Kartais įkvepia nauji potyriai

(publicistinė TV laida, pokalbis su senu žmogumi, bendraamžiais). Na, o kartais mėgstu pažvelgti į senus dalykus naujai. Kad ir į K. Donelaitį. Mano rašymo stiliaus nuolatinė palydovė – ironija. Dar net nežinau – gerai tai ar blogai. Bent jau nenuobodu man pačiam.

Kristijonas Donelaitis – poetas iš neturėjimo ką veikti?

„Kristijonas Donelaitis – poetas iš neturėjimo ką veikti.“ Tokia frazė papiktintų devyniasdešimt procentų kalbininkų, lietuvių kalbos mokytojų, daugybę kitų intelektualių žmonių ir šiaip keistuolių. Visgi ją pateikiau. Kodėl apskritai kilo tokia mintis? Paaiškinimas paprastas – mūsų, lietuvių, grožinės literatūros pradininko biografija.

Sakysiu atvirai ir tiesiai – sėdus rašyti esė apie Kristijoną Donelaitį, elementaru yra susipažinti su jo kūryba ir biografija. Taigi, įsijungęs „Microsoft Word“, iš karto atverčiu ir Google bei „Vikipediją“. Žinoma, prieš tai perskaitau garsiausią lietuvių tautos šviesulio kūrinį „Metai“, išverstą netgi į vienuolika kalbų (ar tai tik nebus į daugiausiai užsienių kalbų išverstas tuometinis lietuviškas kūrinys?). Bet kol kas palikime „Metus“ ramybėje. Susikoncentruokime į biografiją ir veiklą.

Poeto gyvenimas buvo, rodos, niekuo per daug neišsiskiriantis: gimė, mokėsi, tapo evangelikų liuteronų kunigu. Vis dėlto verta paminėti: dirbo muzikos mokytoju (parašiau būtent „muzikos“, netgi dar kartą pasitikrinau „Vikipedijoje“), choro vadovu, vėliau – netgi mokyklos vadovu, kodiniu XVIII a. pavadinimu dar žinomas kaip mokyklos „rektorius“. Galiausiai buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu. Bet ir čia „neišsiteko“ tik kunigu. Pastatė našlių namus, kleboniją, įkūrė mokyklą ir atstatė Tolminkiemio bažnyčią.

Tarp kitko, jeigu dar nežinote, Kristijonas Donelaitis buvo ne tik chorvedys, savotiškas valdininkas ar „statybininkų brigadininkas“, bet ir poetas (supraskite, ironija). Būtent ši sritis ir buvo sunkiausia: parapijos plotas labai didelis, du trečdaliai parapijiečių – vokiečiai ir tik vienas trečdalis – lietuviai. Tuo metu gana jaunas klebonas nesutarė su vietos valdžia. Buitiniai dalykai – parapijos administravimas ir klebonijos ūkio reikalai – taip pat darė savo. Negana to, Tolminkiemio 1756 m. neaplenkė ir Septynerių metų karas. Rodos, prastos sąlygos žmogui, ir šiaip visuomeniškai aktyviam, atsiduoti kūrybai. Bet pavartosiu širdžiai mielą suvalkietišką žodį: Donelaitis neužsiciklino, nebuvo, kaip pats pasakytų, „glūpas šūdvabalis“, ir vis tiek kūrė. Palengva, iš lėto, bet kūrė. Ir sukūrė. Sukūrė ne šiaip ką, o lietuvių grožinės literatūros pradmenis. Grožinės, nes tai nebuvo nei kronika, nei diplomatinis laiškas, nei žemėlapis, nei alfabetas. Pradmenis, nes jo pasakėčios ir „Metai“ buvo pirmieji lietuviški tokio pobūdžio kūriniai. Na, kodėl „lietuvių“ ir kodėl „literatūros“ – neaiškinsiu. Elementaru, berods, ir taip.

Dabar grįžkime prie tos intriguojančios frazės – „poetas iš neturėjimo ką veikti“. Taip, veikti jam nebuvo ką (supraskite, vėl ironija…). Tačiau, bent jau bevartant tą patį „Vikipedijos“ biografijos variantą, nepanašu, kad jis būtų pats labai susidomėjęs ar pasišventęs kūrybai. Jam tai buvo vienas iš daugelio prasmingų užsiėmimų, tačiau, rodos, ne daugiau. Aišku, „Vikipedija“ dažniausiai būna labai šabloniškas ir informatyvus informacijos šaltinis. Pagaliau, nežinia, kaip ten buvo iš tiesų. Bet nesigilinkime į filosofiją. Manau, daugelis sutiktų, kad kūryba Kristijonui Donelaičiui nebuvo tokia svarbi, kaip, pavyzdžiui, Vytautui Mačerniui, Jonui Mačiuliui ( taip mandrai imsiu ir nepavadinsiu Maironiu), Salomėjai Nėriai. Galbūt jis tiesiog buvo hiperaktyvus, visur spėjantis žmogus, ir truputį „atliekančio“ laiko nusprendė panaudoti būtent kūrybai, taigi, išeitų, kūrė iš neturėjimo ką veikti. Mūsų grožinės literatūros pradininko labiausiai giriamas kūrinys „Metai“ taip pat savotiškas. Hegzametru parašytą tekstą sunku skaityti ir suprasti. Dar sunkiau, kai jame daug senovinių, mūsų akim žiūrint, šiurkščių ir netaisyklingų žodžių, tokių kaip „glūpas“, „vėžlybas“, „kakalys“, „pečenka“, ir, labiausiai šį kūrinį skaičiusių paauglių pamėgtas, „šūdvabalis“. Atrodo, tarsi visa poema neturėtų kažkokio „kabliuko“, kuris sudomintų ar turėtų itin didelę meninę prasmę. Paprasčiausi buitiniai žodžiai, parašyti „antikvariniu“ šiurkščios kalbos hegzametru.

Vėlgi mintis iš serijos „atviri prisipažinimai“: turime pastraipą, kritikuojančią Donelaitį, tradiciškai reikia pastraipos, jį giriančios… Pradžiai – kontraargumentai argumentams prieš Tolminkiemio kleboną. Hegzametras, nors labai savotiškas kūrybos būdas, vertas pagarbos. Juo kūrusių rašytojų nėra daug. Dažnam šiek tiek apsišvietusiam šių laikų lietuvininkui būrui žinomi du: Homeras (savo Iliada ir Odisėja) ir tas pats Kristijonas ( nesakysiu kuo, nes negražiai skambės per dažnai vartojamas žodis). Vadinasi, Donelaitis turėjo retą talentą rašyti hegzametru, ir gal net dar retesnį ryžtą ir drąsą pradėti rašyti hegzametru. O ta „darkyta“ ir „šiurkšti“ kalba tais laikais buvo įprasta. Dabar, iš vienos pusės žvelgiant, tokia kalba parašytą kūrinį sunku skaityti ir suprasti, o iš kitos – įdomu. Naudinga. Savotiška tautosaka. Intriguoja savo vaizduotėje atkurti kasdienę XVIII amžiaus būrų kalbą. Galbūt šis kūrinys netgi turi įtakos istorikams. Dar vienas reikšmingas elementas – pamokymai ir moralai. Retas valstietis baudžiavos laikais girdėjo tokių patarimų. Tokių, kurių daugelį gyvenime galima pritaikyti ir šiomis dienomis. Bet turbūt svarbiausias Kristijono kūrybos nuopelnas – mostas tolesnei lietuvių literatūrai. Jeigu ne Donelaičio kūryba, ką žinia, gal dabar neturėtume nei vaizdingų peizažų, skatinančių mūsų vaizduotės galias, nei psichologinių romanų, nei šypseną veide keliančių satyrų. Gal ir Vinco Kudirkos parašytos „Tautiškos giesmės“ nebūtų. Arba literatūros lobynai būtų nusitęsę kokiais dviem šimtais metų į priekį.

Taigi, ar eiti su plakatais prie Seimo rūmų ir reikalauti iš Rusijos nusipirkti Tolminkiemį, ar prie Švietimo ministerijos skųstis, kokį bereikalingą „brudą“ grūda į vaikų galvas – spręsti lieka kiekvienam asmeniškai.

Kultūros svetainė


Lietuvos kultūros taryba 2019 m. skyrė paramą projektui "Literatūrinio gyvenimo atspindžiai kultūtos svetainėje www.menobangos.lt